T'interessa

Organismes

Portals

Altres

Sí, superant el corresponent procés selectiu. Encara que per a l'ingrés en el Cos de mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny és necessari estar en possessió de la titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, la titulació de Tècnic Superior es declara equivalent, a l'efecte de docència, a les exigides amb caràcter general per a l'ingrés i adquisició de determinades especialitats del Cos de Mestres e Taller d'Arts Converses i Disseny. Annex II Reial Decret 363/2004, de 5 de març.

 El procediment de tramitació està indicat en les instruccions de la Direcció General de Centres i Personal Docent. Es  pot consultar en aquest ENLLAÇ

Una vegada superada la prova d'accés i resolta la teua matrícula, pots acollir-te al sistema general de beques en els terminis oportuns.

Pots trobar tota la informació en la pàgina del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Per a exercir la docència en les ensenyances artístiques professionals, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de postgrau que acredite la formació pedagògica i didàctica d'acord amb allò que s'ha exigit per l'article 96 i en la disposició transitòria octava de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de major, d'Educació.

No obstant això, segons el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, fins que no es regule per a estes ensenyances la formació establida en l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, queda diferida l'exigència d'esta formació als aspirants a ingrés en els Cossos de Professors i Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.