T'interessa

Organismes

Portals

Proves d'accés i exàmens

Les proves estan organitzades per les distintes Escoles d'Art i són elles les que poden facilitar-te eixa informació.

Models proves grau mitjà

Models proves grau superior

La prova general d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (1 hora i mitja). Contingut lingüístic: desenrotllament per escrit d'un comentari de text i de qüestions relatives a Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) corresponents al currículum de l'ESO.
b) Segon exercici (1 hora i mitja). Continguts tecnicocientífics i socioculturals: desenrotllament per escrit de qüestions relatives a les matèries de Ciències Socials, Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques, corresponents al currículum de l'ESO.
c) Tercer exercici (2 hores): realització d'un exercici compositiu de lliure interpretació i tècnica.

La prova general d'accés als cicles formatius de Grau Superior tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (2 hores). Contingut lingüístic: desenrotllament per escrit d'un comentari de text i de qüestions relatives a Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera, corresponents al currículum de Batxillerat. Dos opcions per a cada matèria.
b) Segon exercici (2 hores). Contingut no lingüístic: desenrotllament per escrit de qüestions relatives a les matèries d'Història d'Espanya i Història de la Filosofia, corresponents al currículum de Batxillerat. Dos opcions per a cada matèria.

La superació de la prova d'accés a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny només faculta per a accedir a estes ensenyances i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea d'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat.

 Sí, segons indique la Llei de Mesures Fiscals de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat.

La prova específica d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà, tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (1 hora): desenrotllament per escrit de qüestions relatives al camp de les Arts Plàstiques, a partir d'un text escrit i/o de documentació gràfica o audiovisual, en un temps màxim d'una hora.
b) Segon exercici (3 hores): realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d'un dels esbossos a color.
c) Tercer exercici (4 hores): execució a partir d'uns dels esbossos realitzats en l'exercici anterior d'una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova.

La prova específica d'accés als cicles formatius de Grau Superior, tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (1 hora): desenrotllament per escrit de qüestions sobre Història de l'Art a partir d'un text escrit i/o de documentació gràfica o audiovisual, en un temps màxim d'una hora.
b) Segon exercici (3 hores): realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d'un dels esbossos a color.
c) Tercer exercici (4 hores): execució a partir d'uns dels esbossos realitzats en l'exercici anterior d'una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova.
Pujar