T'interessa

Organismes

Portals

Conceptes bàsics

Els cicles d'Arts Plàstiques i Disseny són una formació orientada cap a les professions d'estil artístic o artesanal. En esta formació se li pressuposa a l'alumne una certa sensibilitat cap a l'estètic i creatiu. Hi ha cicles de Formació Professional que presenten certes similituds amb cicles d'Arts Plàstiques i Disseny. No obstant això, en la FPE es remarca en l'adquisició de capacitats i competències merament tècniques. En els cicles d'Arts Plàstiques i Disseny , el talent creatiu i artístic és tan important com el tècnic. A més, estos cicles s'impartixen exclusivament en les Escoles d'Art.

Encara que de forma general és necessari realitzar la Prova Específica d'accés per a ingressar en els cicles, hi ha determinades titulacions que eximixen de realitzar esta prova. En este cas, al no haver de realitzar prova d'accés, es considera Accés Directe.
També tindrà accés directe els que, estant en possessió dels requisits acadèmics d'accés, acrediten tindre experiència laboral del menys un any, relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir.
Per a saber més, fes clic ací.
 

Generalment, els professors que impartixen classe en els cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny pertanyen al Cos de Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i al Cos de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.
El Reial Decret pel qual es crea cada títol establix de quina especialitat ha de ser el professorat de cada mòdul professional

No. En l'actualitat la normativa vigent no contempla eixe supòsit.

El títol de graduat escolar no equival a efectes acadèmics al títol de Graduat en Ensenyança Secundària. En conseqüència, només es podria cursar el cicle superant la prova d'accés general i l'específica.

El temps màxim per a fer un cicle ho establix el nombre de convocatòries, podent ser avaluat i qualificat d'un mateix mòdul professional en un màxim de quatre sessions finals. A excepció del mòdul professional de FCT, que tindrà un màxim de dos.

Consta d'exàmens sobre matèries de modalitat, igual que la dissenyada amb caràcter general per a la resta d'estudiants que procedixen del batxillerat.
L'alumne decidirà quants exercicis realitza, fins a un màxim de 4. És a dir que pot examinar-se de dos, tres o quatre matèries i se'l puntuaran les dos en què haja obtingut una qualificació major. Les notes de la fase específica caduquen als 2 anys.
La fórmula per a obtindre la nota d'accés en este cas és la següent:
Nota d'Admissió = Nota Mitjana del cicle formatiu + a x Matèria 1 + b x Matèria 2
Matèria 1, Matèria 2: les dos matèries en què haja obtingut una qualificació més alta entre les realitzades en la part específica x 0,1 o 0,2 (segons cada Universitat)

La sol·licitud d'inscripció és única per a cada grau, siga mig o superior.

Hi ha la possibilitat que algú matriculat no assistisca a les classes una vegada haja començat el curs, i en este cas, una vegada requerit perquè s'incorpore o justifique la seua absència, el centre educatiu pot donar-li de baixa i cobrir la seua plaça.

La prova d'accés als Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny és específica per a cada família professional. Per això, la superació de la prova només et faculta per a accedir al Cicle Formatiu corresponent a la família professional en què has superat dita prova.

Si estàs cursant els teus estudis en una Comunitat Autònoma i decidixes continuar els teus estudis en una altra, has de tindre en compte que el currículum que se seguix en cada comunitat pot no ser idèntic, i per tant, hauries de sol·licitar el reconeixement d'aquells mòduls que ja tingues aprovats a la Comunitat Autònoma on vullgues continuar els teus estudis.

La prova específica d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà, tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (1 hora): desenrotllament per escrit de qüestions relatives al camp de les Arts Plàstiques, a partir d'un text escrit i/o de documentació gràfica o audiovisual, en un temps màxim d'una hora.
b) Segon exercici (3 hores): realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d'un dels esbossos a color.
c) Tercer exercici (4 hores): execució a partir d'uns dels esbossos realitzats en l'exercici anterior d'una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova.

La prova específica d'accés als cicles formatius de Grau Superior, tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (1 hora): desenrotllament per escrit de qüestions sobre Història de l'Art a partir d'un text escrit i/o de documentació gràfica o audiovisual, en un temps màxim d'una hora.
b) Segon exercici (3 hores): realització de diversos esbossos sobre un tema proposat, i execució posterior d'un dels esbossos a color.
c) Tercer exercici (4 hores): execució a partir d'uns dels esbossos realitzats en l'exercici anterior d'una pràctica adaptada a la realitat material i curricular del cicle formatiu indicat en la prova.
Pujar
 

 Sí, segons indique la Llei de Mesures Fiscals de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat.

La superació de la prova d'accés a cicles formatius d'arts plàstiques i disseny només faculta per a accedir a estes ensenyances i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea d'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat.

La prova general d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (1 hora i mitja). Contingut lingüístic: desenrotllament per escrit d'un comentari de text i de qüestions relatives a Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) corresponents al currículum de l'ESO.
b) Segon exercici (1 hora i mitja). Continguts tecnicocientífics i socioculturals: desenrotllament per escrit de qüestions relatives a les matèries de Ciències Socials, Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques, corresponents al currículum de l'ESO.
c) Tercer exercici (2 hores): realització d'un exercici compositiu de lliure interpretació i tècnica.

La prova general d'accés als cicles formatius de Grau Superior tindrà l'estructura següent:

a) Primer exercici (2 hores). Contingut lingüístic: desenrotllament per escrit d'un comentari de text i de qüestions relatives a Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera, corresponents al currículum de Batxillerat. Dos opcions per a cada matèria.
b) Segon exercici (2 hores). Contingut no lingüístic: desenrotllament per escrit de qüestions relatives a les matèries d'Història d'Espanya i Història de la Filosofia, corresponents al currículum de Batxillerat. Dos opcions per a cada matèria.

Les proves estan organitzades per les distintes Escoles d'Art i són elles les que poden facilitar-te eixa informació.

Models proves grau mitjà

Models proves grau superior

El títol de Graduat en Arts Aplicades és equivalent a tots els efectes al títol de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior).

Per a exercir la docència en les ensenyances artístiques professionals, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de postgrau que acredite la formació pedagògica i didàctica d'acord amb allò que s'ha exigit per l'article 96 i en la disposició transitòria octava de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de major, d'Educació.

No obstant això, segons el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, fins que no es regule per a estes ensenyances la formació establida en l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, queda diferida l'exigència d'esta formació als aspirants a ingrés en els Cossos de Professors i Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.