T'interessa

Organismes

Portals

Equivalències

Equivalències

L'extinció de Plans d'Estudis i la seua substitució per altres més actuals, implica una determinada equivalència entre les titulacions antigues i les noves. Una equivalència consistix en el reconeixement pel qual un títol de caràcter oficial té els mateixos efectes acadèmics i/o professionals que un altre.

  • Termini de presentació

Termini de presentació obert permanentment.

  • Òrgan competent

Les equivalències reconegudes de manera específica en disposicions legals, no necessiten resolució individualitzada, ja que la pròpia normativa determina l'equivalència dels seus efectes.

La Conselleria competent en matèria d'educació, podrà expedir una nota de caràcter informatiu si l'interessat ho sol·licita, havent d'aportar:

A continuació, es relacionen les equivalències més significatives arreplegades en disposicions legals. S'expressa igualment els efectes de les dites equivalències i s'incorpora per a la seua descàrrega la disposició legal en format PDF.

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny
Títol o estudis Equival Títol o estudis equivalents Disposicions legals
1r i 2n comuna del pla del 1963 o 1r comuna del pla experimental A tots els efectes 3r ESO RD 986/1991 de 14 de juny. Annex VI
3r comuns del pla del 1963 o 2n comuna del pla experimental A tots els efectes Graduat en ESO RD 986/1991 de 14 de juny. Annex VI
3r comuns del pla del 1963 o 2n comuna del pla experimental Efectes professionals Tècnic Orde de 21 d'abril de 1988
Disp. Addicional 31a de la LOE
Títol de graduat en arts aplicades del pla de 1963 o pla experimental A tots els efectes Tècnic Superior

RD 440/1994 de 14 de març. Article 4

Ordre de 14 de maig de 1999

Títol de graduat en arts aplicades del pla de 1963 o pla experimental A tots els efectes 1r Batxillerat RD 986/1991 de 14 de juny. Annex VI
Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals d'arts plàstiques i disseny i acreditar un dels requisits següents:
  • Haver superat totes les matèries dels dos primers cursos d'ESO
  • Haver cursat el CFGM i haver superat un numere de mòduls la duració del qual constituïsquen almenys la mitat de la duració total del cicle
  • Haver cursat el CFGS i haver superat un nombre de mòduls la duració del qual constituïsca almenys la tercera part de la duració total del cicle
  • Haver superat almenys 10 crèdits ECTS de les ensenyances artístiques superiors
  • Acreditar estudis estrangers que impliquen una escolaritat equivalent a la requerida en el sistema educatiu espanyol per a incorporar-se al tercer curs d'ESO
  • Haver superat tots els àmbits del nivell I de l'Educació Secundària per a persones adultes
Efectes professionals Graduat en ESO Orde EDU/520/2011
article únic 2
Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, acreditant:
  • Títol de Graduat en ESO o equivalent
Efectes professionals Títol de Batxiller Orde 1603/2009, de 10 de juny. Art. 4