T'interessa

Organismes

Portals

Convalidacions

Convalidacions

CONVALIDACIONS DE MÒDULS COMUNS A DIVERSOS CICLES FORMATIUS

Seran objecte de convalidació els mòduls formatius comuns a diversos cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, sempre que tinguen la mateixa denominació, duració, objectius, continguts i criteris d'avaluació, d'acord amb allò que s'ha establit per la norma que regule cada títol.

Seran objecte de convalidació els mòduls formatius pertanyents a cicles d'una mateixa família professional, d'acord amb allò que s'ha establit per la norma que regule cada títol.

El mòdul professional de Formació i Orientació Laboral serà objecte de convalidació sempre que s'haja superat en un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny.

  • Documentació i òrgan competent
  1. Correspon a la direcció del centre públic on conste l'expediente de l'alumnat, resoldre de forma individualitzada, les sol·licituds de convalidació,en els casos indicats en la RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional,
  2. Correspon a la conselleria competent en matèria d'educació el reconeixement de convalidació dels mòduls professionals per altres ensenyaments, pel que fa a mòduls de disseny curricular propi de la Comunitat Valenciana, per a títols d'arts plàstiques del catàleg LOE.

Prèvia sol·licitud de les persones interessades en els centres docents on es troben matriculades, s'haurà d'aportar la següent documentació:
· Instància de sol·licitud de convalidació

Instància de sol·licitud de convalidació de mòduls  de disseny curricular propi de la Comunitat Valenciana

· Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats on consten superats els mòduls o assignatures objecte de la convalidació
· Justificant de trobar-se matriculat dels mòduls per als que sol·licita convalidació en un centre públic o privat degudament autoritzat per l'Administració Educativa competent

-En el cas de sol·licitar la convalidació de mòduls propis de la Comunitat Valenciana per haver cursat estudis superiors universitaris, s'ha d'adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels programes dels estudis universitaris cursats, segellats per la universitat on els va fer, de les matèries (teòriques i pràctiques) en les quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 15 de novembre quan la convalidació correspon a la direcció del centre públic.

CONVALIDACIONS ENTRE ELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DAVANT EL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els alumnes podran sol·licitar la convalidació de mòduls formatius no contemplats en l'apartat anterior davant el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

La sol·licitud de convalidacions de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny només es podrà emplenar i  presentar a través de SEDE electrònica del Ministeri. Tràmit en seu electrònica per a estudiants i per a centres en:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html

ACCÉS

Convalidació d'ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

Consulteu més INFORMACIÓ en l'ENLLAÇ. Preguntes freqüents

Termini de presentació de sol·licituds establit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. OBERT EL TERMINI per a estudiants des del 18/09/2023 fins al 21/12/2023 y centros des del 18/09/2023 fins al 22/01/2024

RECONEIXEMENTS DELS MÒDULS LOGSE-LOE

Els alumnes afectats per la supressió dels títols d'arts plàstiques i disseny derivats de la llei 1/1990 (LOGSE), substituïts pels nous títols d'arts plàstiques i disseny derivats de la llei 2/2006 (LOE), podran sol·licitar el reconeixement de les convalidacions establides en la norma que regula cada títol.

Les administracions educatives regularan el procediment per al reconeixement de les convalidacions.

  • Documentació

· Instància de sol·licitud de convalidació
· Fotocòpia del DNI
· Certificació acadèmica oficial dels estudis d'arts plàstiques i disseny cursats
· Justificant de trobar-se matriculat dels mòduls per als que sol·licita convalidació en un centre públic o privat degudament autoritzat per l'Administració Educativa competent