Convalidacions

Convalidacions

CONVALIDACIONS DE MÒDULS COMUNS A DIVERSOS CICLES FORMATIUS

Seran objecte de convalidació els mòduls formatius comuns a diversos cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, sempre que tinguen la mateixa denominació, duració, objectius, continguts i criteris d'avaluació, d'acord amb allò que s'ha establit per la norma que regule cada títol.

Seran objecte de convalidació els mòduls formatius pertanyents a cicles d'una mateixa família professional, d'acord amb allò que s'ha establit per la norma que regule cada títol.

El mòdul professional de Formació i Orientació Laboral serà objecte de convalidació sempre que s'haja superat en un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny.

  • Documentació i òrgan competent
  1. Correspon a la direcció del centre públic on conste l'expediente de l'alumnat, resoldre de forma individualitzada, les sol·licituds de convalidació,en els casos indicats en la RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional,
  2. Correspon a la conselleria competent en matèria d'educació el reconeixement de convalidació dels mòduls professionals per altres ensenyaments, pel que fa a mòduls de disseny curricular propi de la Comunitat Valenciana, per a títols d'arts plàstiques del catàleg LOE.

Prèvia sol·licitud de les persones interessades en els centres docents on es troben matriculades, s'haurà d'aportar la següent documentació:
· Instància de sol·licitud de convalidació

Instància de sol·licitud de convalidació de mòduls  de disseny curricular propi de la Comunitat Valenciana

· Certificació acadèmica oficial dels estudis cursats on consten superats els mòduls o assignatures objecte de la convalidació
· Justificant de trobar-se matriculat dels mòduls per als que sol·licita convalidació en un centre públic o privat degudament autoritzat per l'Administració Educativa competent

-En el cas de sol·licitar la convalidació de mòduls propis de la Comunitat Valenciana per haver cursat estudis superiors universitaris, s'ha d'adjuntar l'original o la fotocòpia compulsada dels programes dels estudis universitaris cursats, segellats per la universitat on els va fer, de les matèries (teòriques i pràctiques) en les quals fonamenta la sol·licitud de convalidació.

Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 15 de novembre quan la convalidació correspon a la direcció del centre públic.

 

CONVALIDACIONS ENTRE ELS ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY DAVANT EL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els alumnes podran sol·licitar la convalidació de mòduls formatius no contemplats en l'apartat anterior davant el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

La sol·licitud de convalidacions de mòduls d'ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny només es podrà emplenar i  presentar a través de SEDE electrònica del Ministeri. Tràmit en seu electrònica per a estudiants i per a centres en:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones/convalidacion-modulos-artes-plasticas-disenio.html

ACCÉS

Convalidació d'ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

Consulteu més INFORMACIÓ en l'ENLLAÇ. Preguntes freqüents

Termini de presentació de sol·licituds establit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

RECONEIXEMENTS DELS MÒDULS LOGSE-LOE

Els alumnes afectats per la supressió dels títols d'arts plàstiques i disseny derivats de la llei 1/1990 (LOGSE), substituïts pels nous títols d'arts plàstiques i disseny derivats de la llei 2/2006 (LOE), podran sol·licitar el reconeixement de les convalidacions establides en la norma que regula cada títol.

Les administracions educatives regularan el procediment per al reconeixement de les convalidacions.

  • Documentació

· Instància de sol·licitud de convalidació
· Fotocòpia del DNI
· Certificació acadèmica oficial dels estudis d'arts plàstiques i disseny cursats
· Justificant de trobar-se matriculat dels mòduls per als que sol·licita convalidació en un centre públic o privat degudament autoritzat per l'Administració Educativa competent