T'interessa

Organismes

Portals

Convocatòria extraordinària

Convocatòria extraordinària

L'alumnat disposarà d'un nombre màxim de quatre convocatòries per a la superació de cada mòdul. Per a la superació de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, el nombre màxim de convocatòries serà de dos.

Amb caràcter excepcional, l'alumnat que no supere algun mòdul darrere d'haver esgotat el nombre màxim establit de quatre convocatòries, podrà sol·licitar una convocatòria extraordinària. Esta mesura excepcional no serà aplicable a la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

  • Documentació i òrgan competent

Correspon a la Conselleria competent en matèria d'educació resoldre les sol·licituds de convocatòria extraordinària, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades en els centres docents on es troben matriculades, havent d'aportar la documentació següent:

  • Instància de sol·licitud (omplir i imprimir)
  • Certificat acadèmic oficial dels estudis superats fins al moment de sol·licitar la convocatòria extraordinària
  • Documents acreditatius de les circumstàncies que motiven la dita sol·licitud
  • Informe del centre docent (favorable o no) respecte a la concessió d'una matrícula extraordinària a l'interessat/da
  • Fotocòpia DNI / NIE