Cos de Mestres - Places

Cos de Mestres - Places

Vacants oferides

S'han detectat i corregit errors en els requisits lingüístics d'algunes places, per la qual cosa s'actualitza el llistat de vacants. [Data Pub.: 30/07/2022]

 

NOTA: El personal funcionari de carrera i el personal funcionari en pràctiques només podrà optar als llocs a temps complet definits com a vacants.

[Data Pub.: 28/07/2022]