Visualització de contingut web

Cos de Mestres - Participants

Participació

Hauran de participar tots els mestres relacionats en les bases II i III de la resolució.
Els funcionaris de carrera que participen amb caràcter forçós i els funcionaris en pràctiques hauran de fer constar necessàriament l'orde de preferència de les províncies. Si no s'hagueren consignat estos criteris de prioritat o s'hagueren esgotat els consignats o, si és el cas, no s'haguera confirmat la sol·licitud, seran adjudicats d'ofici en qualsevol de les places disponibles. A este efecte, s'adjudicarà el primer centre de la localitat, subàrea, àrea o, si és el cas, província amb lloc en el mateix orde en què apareguen publicats.

Llistats provisionals

[Data Pub.: 21/07/2021]

Reclamacions

Els participants disposen d'un termini de 2 dies hàbils, a partir de l'endemà al de la publicació d'esta resolució, per a formular reclamacions.

Les reclamacions es presentaran en l'adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l'escrit hauran de constar les dades següents:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Cos a què pertany
  • Especialitat o especialitats
  • Objecte i desenrotllament de la reclamació

De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d'enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l'apartat anterior.

Llistats definitius

[Data Pub.: 29/07/2021]