Visualització de contingut web

Adjudicacions Telemàtiques Contínues en Règim d’Interinitat

Amb 48 hores d'antelació a la resolució del present procediment, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la llista de vacants amb què es realitzarà el procediment. En la dita llista, els llocs el titular dels quals es troba prestant servicis en un altre destí però que normativament pot tornar al lloc de què és titular al llarg del curs escolar (places afectades) apareixeran consignats com Substitucions indeterminades.

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de l'aplicació web d'adjudicacions contínues de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs.

Noves incorporacions a la borsa d'interins

Els participants dels procediments selectius de l'oposició de 2020 que superen la fase d'oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l'adjudicació a partir del dia 26 de juliol i fins al 29 de juliol a les 02.00 hores.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s'incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d'entrar en l'aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

De conformitat amb el que establix la base 14 de les Ordes 45/2015 i 46/2015 per les quals es convoquen procediments selectius "Els aspirants que no hagen acreditat estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià quedaran temporalment desactivats de la llista". Els aspirants interins no podran accedir als procediments d'adjudicació fins que no ho acrediten.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: "Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d'instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l'adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí".

S'actualitza la llista de noves incorporacions de personal a la borsa.

Es recorda que solament podrà participar en el procediment d'adjudicacions d'inici de curs el personal que ha participat en el procés d'oposició i que ha superat almenys la primera prova (part A +  B). La resta del personal que ha participat en el procés d'oposicions s'incorporarà a les borses durant el curs 2021/2022.

[Data Pub.: 26/07/2021]
[Data Act.: 27/07/2021]