Adjudicacions Telemàtiques Contínues en Règim d’Interinitat

Adjudicacions Telemàtiques Contínues en Règim d’Interinitat

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de l'aplicació web d'adjudicacions contínues de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs.

Noves incorporacions a la borsa d'interins

El personal participant que ha superat amb una qualificació igual o superior a cinc punts la prova única de la fase d'oposició sense obtindre plaça en el procediment convocat per l'Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha sigut incorporat a la llista d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat de l'especialitat per la qual ha participat en el procediment selectiu, i hauran de presentar una sol·licitud d'adjudicació contínua abans del dia 1 de juliol de 2024 per a romandre en la borsa. Posteriorment, cada persona podrà desactivar-se si ho desitja.

De conformitat amb el que establix la base 14 de les Ordes 45/2015 i 46/2015 per les quals es convoquen procediments selectius "Els aspirants que no hagen acreditat estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià quedaran temporalment desactivats de la llista". Els aspirants interins no podran accedir als procediments d'adjudicació fins que no ho acrediten.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: "Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d'instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament En Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l'adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí".

S'actualitza la llista de noves incorporacions de personal a la borsa.

Es recorda que només podrà participar en el procediment d'adjudicació d'inici de curs el personal que ha participat en el procés d'oposició i que haja superat la prova única sense obtindre plaça.

[Data Pub.: 2/08/2023]
[Data Pub.: 27/07/2022]
[Data Act.: 27/07/2022]

AVÍS: Tots els docents inclosos per esta resolució (que prèviament NO estaven en borsa) ho són de forma provisional fins que realitzen la confirmació entrant en l'aplicació d'adjudicació contínua i sol·liciten una petició d'adjudicació abans del 1 de juliol de 2024 tal com s'estableix en la resolució. Podran desactivar-se després de realitzar la petició.

[Data Pub.: 23/09/2022]