Informació complementària

Informació complementària

 

MOLT IMPORTANT: SOBRE EL CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU

Si la persona sol·licitant de la beca va al·legar alguna de les següents circumstàncies, haurà d'aportar un CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT COL·LECTIU (alguns ajuntaments ho diuen certificat familiar). En aquest document hauran de constar les dades personals dels membres de la unitat familiar que convisquen en el domicili:

  • En cas de famílies amb un únic progenitor (pare/mare solter/a, separat/a o divorciat/a). que NO disposen del títol de família monoparental.
  • Si inclourà en la seua unitat familiar algun ascendent dels seus pares (avi/a).
  • Si la persona sol·licitant constituïa una unitat familiar independent, també es consideren membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a la qual es trobe unit per anàloga relació, així com els fills, menors de 25 anys, si n'hi haguera i que convisquen en el mateix domicili.
  • Si la persona sol·licitant és l'únic membre de la unitat familiar.


Li aconsellem que sol·licite aquest certificat al seu ajuntament al més prompte possible, ja que NO S'EMET DE MANERA IMMEDIATA perquè s'han de realitzar una sèrie de comprovacions prèvies, i a vegades es demora la seua emissió.