Beques Manuela Solís (CURS 23-24)

Beques Manuela Solís (CURS 23-24)


 

Preguntes freqüents

Per a dubtes sobre la convocatòria truque al telèfon 012 (963866000 per a cridar des de fora de la Comunitat Valenciana) o envie un correu a: becasmanuela@gva.es

En funció de la unitat familiar que haja declarat en la seua sol·licitud de beca, se li requeriran diferents documents. Els documents que cal aportar en el tràmit li apareixeran en l'última pestanya del formulari de sol·licitud. Si té algun dubte té els documents que poden sol·licitar es troben detallats en la convocatòria de la beca en el Resolc Vint-i-seté.

Podem distingir les següents situacions:


a)    En el cas de ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars:

 • tindre la residència permanent a Espanya o
 • acreditar un treball per compte propi o alié

Es consideren «familiars», l'o la cònjuge o la parella legal, els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys.

b) En el cas d'estrangers no comunitaris: tindre la condició de residents legals a Espanya.Els requisits establits en els apartats a) i b) hauran de reunir-se a 31 de desembre de 2022.

c) Els supòsits de protecció internacional s'acreditaran mitjançant l'autorització de residència temporal per raons de protecció internacional, document de viatge de refugiat, document de viatge de protecció subsidiària, document de viatge d'apàtrida o qualsevol altre document oficial que acredite la situació de refugiat, apàtrida, sol·licitant d'asil o assimilat. Excepcionalment, en estos casos el permís de residència legal podrà obtindre's fins al 31 d'agost de 2023.

d) Els supòsits d'estada legal a Espanya (entre altres, Autorització d'Estada per Estudis o la seua corresponent pròrroga) NO donen dret a l'obtenció de beca.

Per tant, si vosté complix amb els requisits legalment establits, pot ser sol·licitant de la beca Manuela Solís
 

NO. El formulario de solicitud ha de ser cumplimentado con la identificación electrónica de la persona estudiante. No está permitido utilizar la identificación electrónica de otra persona.  (Art. 4 y 11.2.a LPAC) 

El màster habilitant és el títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Una professió regulada és aquella per a l'accés o l'exercici de la qual s'exigix un títol, i que constituïx una professió en un Estat membre de la Unió Europea. 

Són màsters habilitants els següents:

 • Psicologia General Sanitària
 • Advocacia
 • Professorat d'ESO, batxillerat, FP i ensenyament d'idiomes. 
 • Arquitectura
 • Enginyeria Aeronàutica
 • Enginyeria Agronòmica
 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Enginyeria forestal
 • Enginyeria de Telecomunicació
 • Enginyeria Industrial

En esta convocatòria els requisits acadèmics (% de crèdits superats) són els mateixos que la convocatòria del Ministeri d'Educació. Si t'han denegat esta beca per eixe motiu, no podràs ser persona beneficiària de la nostra beca. 

En el cas que t'hagen denegat la beca per superar els llindars de renda establits pel Ministeri, o no t'hagen concedit els 1.700 € lligats a renda associats al llindar 1, has de tindre en compte, que la nostra convocatòria va dirigida a unitats familiars amb ingressos molt baixos, per tant, el més segur és que no sigues persona beneficiària de la nostra beca.


En tot cas, si tens qualsevol dubte posa't en contacte amb nosaltres.