Beques d'estudis universitaris - exempció de taxes

Beques d'estudis universitaris - exempció de taxes

 

RECURS DE REPOSICIÓ

INFORMACIÓ 

Si desitja més informació sobre els requisits de la convocatòria  punxa ací

Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides dones de fora de la Comunitat Valenciana) o al correu: auniv_becas@gva.es

 

Preguntes freqüents

Des d'esta Direcció General el pagament es compensa directament a la teua Universitat. En el cas que hages satisfet l'import de la matricula, i només en eixe cas, hauràs de dirigir-te a la unitat de beques de la teua Universitat i sol·licitar el reintegrament.

Estos motius estan relacionats amb el patrimoni de la unitat familiar. Ací s'inclouen  d'una banda la suma dels   valors cadastrals de  les finques urbanes  i  les rústiques (excloent únicament la vivenda habitual) l'import de la qual no pot superar els 45.900 euros. En  concepte de rendiments del capital mobiliari es computen entre altres  els dividends, els rendiments de contractes d'assegurances de vida o invalidesa, interessos de comptes, rendiments de valors de deute públic, etc. En concepte de guany patrimonial s'inclouen entre altres les derivades de transmissions d'immobles , d'accions o fons d'inversió, etc. D'acord amb la convocatòria la suma de tots dos conceptes, rendiments del capital mobiliari  i guanys patrimonials, no pot superar els 2000 euros.

Ser beneficiari de la beca del Ministeri. Esta beca només finança les taxes de matrícula (no hi ha diners per a transport, llibres, altres gastos), per la qual cosa si el Ministeri ja t'ha concedit la beca, la Generalitat te l'ha denegada, ja que són incompatibles.

 

Si ha sigut denegada la seua beca pel motiu 32: superar els llindars de renda, això significa que la renda de la unitat familiar supera la quantitat indicada en la convocatòria.

És convenient abans de presentar el recurs, que es consulten les declaracions de renda de tots els membres de la unitat familiar. Per a això pots fer una simulació aproximada en el següent enllaç:  SIMULADOR DE REQUISITS ECONÒMICS.

 

No aconseguir la nota mitjana mínima exigida en la convocatòria. En el cas de l'estudiantat que sol·licita la beca per a Màster, és necessari superar una nota mitjana en els estudis previs. En el cas que estigues cursant un Màster habilitant (enllaç on els tenim), eixa nota és de 6,5. Si el Màster que estàs estudiant NO és habilitant, la nota mitjana és de 7.

Tindre més crèdits pendents dels que autoritza la convocatòria. En este motiu de denegació, has de consultar el teu expedient acadèmic del curs 2022-23 (ULL, del curs passat, no del 23-24). Existix, per a cada branca de coneixement, un percentatge mínim d'assignatures a aprovar.

Pots consultar el següent quadre:

Rama de coneixement

Percentatge crèdits superats

Arts i Humanitats

75%

Ciències

55%

Ciències Socials i Jurídiques

70%

Ciències de la Salut

65%

Enginyeria i Arquitectura

55%

NO. La sol·licitud s'ha d'emplenar dones d'un ordinador, ja que el sistema no està optimitzat per a telèfons mòbils.