Institut superior d'ensenyances artístiques

Institut superior d'ensenyances artístiques

L'objecte de l'ISEA és l'ordenació dels centres públics que impartixen ensenyances artístiques superiors i la creació d'una entitat autònoma que organitze, en règim d'autonomia, les ensenyances artístiques superiors a la Comunitat Valenciana. La dita ordenació s'inserix en el context europeu de la formació superior i en col·laboració amb el sistema universitari valencià, i s'emmarca en les atribucions que en matèria d'educació conferix l'ordenament jurídic vigent a la Generalitat en l'àmbit del grau superior de les ensenyances artístiques.