Secundària i Altres Cossos - Inscripció

Secundària i Altres Cossos - Inscripció

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 31 d'octubre a les 00:00 hores i acabarà el dia 21 de novembre de 2023 a les 23:59 hores, tots dos inclosos. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l'entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s'estableix en la convocatòria.

Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions o de les direccions o serveis territorials, i les oficines PROP prestaran el servei d'informació administrativa general i el registre de documents, en horari general d'obertura al públic de 9 a 14:30 hores, de dilluns a divendres.

Els dijous a la vesprada, es prolongarà el servei d'informació administrativa general i el registre de documents, des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP següents:

  • Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41
  • Castelló: Germans Bou, 47
  • València: Gregorio Gea, 27

Participants

Participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l'aplicació destinada a aquest efecte (consulteu funcionament en Instruccions), i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2024, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les peticions per via telemàtica.

Accés a Instància Telemàtica

Accés a instància telemàtica

A l'hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l'ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitze el seu navegador a l'última versió, almenys per a Internet Explorer.

En el cas que tinga algun problema amb els dígits del seu compte bancari, o per a qualsevol incidència informàtica o problema relacionat amb l'accés a l'aplicació, dirigisca's a la pàgina web del SAI:
https://gvasai.edu.gva.es/

Termini finalitzat ⇒ Accés a Instància Telemàtica

Notes

No serà necessari presentar el full de serveis, ni tampoc el certificat d'haver format part d'algun tribunal d'oposicions durant el temps de prestació de serveis per a l'Administració de la Generalitat Valenciana. Hauran d'aportar la justificació quan hagueren format part d'un tribunal d'oposicions d'una altra comunitat autònoma.

Tenint en compte l'indicat en l'annex I de la convocatòria en relació amb la presentació de fotocòpies compulsades, es comunica que no és necessària la presentació d'aquestes fotocòpies compulsades, ja que el personal participant es responsabilitza dels requisits exigits en la convocatòria, i de la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud i de la documentació aportada, conforme al que s'estableix en la base 9.9 de la convocatòria.