Secundària i Altres Cossos - Adjudicació de destins

Secundària i Altres Cossos - Adjudicació de destins

Adjudicació provisional

Nota: la web del Ministeri no publica la sobrepuntuació del subapartat 6.7 que es produeix en aquelles comunitats on existeix llengua cooficial.

Reclamacions

Es disposa d'un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 7 de març de 2020 i conclourà el 10 de març de 2020. També pot usar-se aquest termini perquè els participants voluntaris renuncien al destinació obtinguda. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Les reclamacions es presentaran en la comunitat autònoma des de la qual es participe.

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà l'1 de març de 2022 i conclourà el 10 de març de 2022. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà l'1 de març de 2022 i conclourà el 2 de març de 2021. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Termini finalitzat => Accés a telemàtic a reclamacions o renúncies

Adjudicació definitiva

Llistats de l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats de Secundària i Altres Cosssos, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pròximament.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d'un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d'aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d'optar per un d'aquests del 22 d'abril a l'1 de maig de 2022, a través d'OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s'haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.