AVISOS

AVISOS

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ - DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

D'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, es convocaran per les diferents administracions educatives processos d'estabilització de personal docent on es requereixen d'una banda certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius i certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012.

Per a agilitar la tramitació d'aquesta documentació podrà sol·licitar-se de la següent manera:

1r Certificat de l'experiència docent prestada en centres educatius:

a) Es podrà obtindre un certificat específic per als processos d'estabilització a través d’OVIDOC, apartat "Historial Administratiu -> Descàrrega full de Serveis -> Certificat de serveis prestats a efectes dels provessos d'estabilització (Llei 20/2021)", que estarà operativo a partir del dia 16 de setembre.

b) També es podrà justificar l'experiència docent, sol·licitant un Full de Serveis en qualsevol de les Direccions Territorials on s'haja prestat serveis. Per a això, caldrà realitzar un tràmit “Z” (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el qual s'adjunte el següent formulari emplenat (https://ceice.gva.es/documents/162909733/162910227/Solicitud.pdf/836f9171-4224-4b4e-82c8-0e7316108b6e) al costat del justificant de l'abonament de la taxa corresponent (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9774).

2n Certificat de la fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, a partir de l'any 2012 

S'haurà de sol·licitar a través d'un tràmit "Z" (sol·licitud general https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494), remetent còpia del justificant del tràmit al correu electrònic "seleccion_edu@gva.es". El certificat es remetrà a la persona interessada a través del correu electrònic que facilite en la sol·licitud.

El procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí és el següent:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Més informació a: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/alta-en-nomina

PLATAFORMES TIC PER AL PERSONAL DOCENT DE NOVA INCORPORACIÓ EN CENTRES PÚBLICS NO UNIVERSITARIS

 

Aquest document conté una breu descripció dels accessos a recursos, que proporciona la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions, imprescindibles per al treball dels docents.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
03/02/2022
ADJUDICACIONS

Per motius de manteniment dels Portals Web no podrà publicar-se res durant uns dies a la pàgina de la Conselleria, per la qual cosa, aquesta setmana no hi podrà haver Adjudicació de llocs de difícil cobertura. Pel mateix motiu, l'adjudicació continua de la setmana que ve serà el dimecres 9 de febrer. Disculpeu les molèsties que açò puga ocasionar.

 

Novetats

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 6 de setembre de 2022.

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

Adjudicació de destinacions per al personal docent funcionari interí per al curs 2022/2023.

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS
Adjudicació de destinacions per al personal docent funcionari de carrera i en pràctiques per al curs 2022/2023.

ADJUDICACIÓN DE INICIO DE CURSO

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

Llistats provisionals de vacants funcionaris de carrera i en pràctiques i funcionaris interins

El personal funcionari de carrera i el personal funcionari en pràctiques només podrà optar als llocs a temps complet definits com a vacants.

NOTA INFORMATIVA: El termini perquè el personal funcionari de carrera i el personal funcionari en pràctiques realitze les peticions, s'amplia a les 12.00 hores del dilluns 1 d'agost.

S'han detectat i corregit errors en els requisits lingüístics d'algunes places, per la qual cosa s'actualitza el llistat de vacants. [Data Pub.: 30/07/2022]

 

LLISTES DEFINITIVES, ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

LLISTES DEFINITIVES, ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

Llistats definitius de participants funcionaris interins

Presentació d'instàncies

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs > Funcionarios Interinos/Adjudicación Continua > Cos de Mestres o Cos de Secundària i Altres Cossos.

L'aplicació es tancarà l'1 de agost de 2022, a les 12:00 hores.

Accés a Petició Telemàtica

COMISSIONS DE SERVEI - CAUSES SOCIALS

COMISSIONS DE SERVEI - CAUSES SOCIALS

Llistat definitiu de funcionàries i funcionaris que han obtingut comissió de serveis en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana durant el curs 2022/2023.

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

ADJUDICACIÓ D'INICI DE CURS

Llistats definitius de participants funcionaris de carrera i en pràctiques

Presentació d'instàncies

La presentació d'instàncies serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'apartat d'Adjudicacions > Adjudicacions d'inici de curs >Cos de Mestres o Cos de Secundària i Altres Cossos.

L'aplicació s'obrirà als participants el dia 23 de juliol, a les 14.00 hores, i es tancarà l'1 d'agost de 2022, a les 02.00 hores (A.M).

Accés a Petició Telemàtica (cos de Mestres)

Accés a Petició Telemàtica (cos de Secundària i Altres cossos)

 

Informació General

Pla de Contingència Centres Docents

Pla de Contingència Centres Docents

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport