Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Adjudicació

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Adjudicació

Resolució adjudicació: 27 de setembre de 2022
Presa de possessió: 28 de setembre de 2022

Llistats

Resolucions per les quals es publiquen les relacions dels participants que han obtingut destí en el procediment d'adjudicació dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Correcció d'errors

Detectat error en l'especialitat de Fonaments de Composició, es procedeix a publicar el nou llistat d'adjudicació:

Aclariment sobre els resultats de l'adjudicació:

No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.
Desactivat: No participa en esta adjudicació per estar desactivat temporalment.

Credencial

Els participants que han obtingut destí en el procediment d'adjudicació, podran accedir de nou al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.

Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Aquells participants que figuren en la següent "Relació de credencials en Direcció Territorial", hauran de personar-se o posar-se en contacte amb la Direcció Territorial d'Educació corresponent per a obtindre la credencial i aportar els requisits de titulació necessaris per a la provisió del lloc en l'especialitat per la qual ha participat en el procediment d'adjudicació, per motius d'Intervenció d'Hisenda.

  • Relació de credencials en Direcció Territorial
  • Relació de credencials en Direcció Territorial

Accés a la Credencial Telemàtica

Llocs

Si els llocs adjudicats patixen d'algun defecte que impedisca la seua provisió, els adjudicataris seran reincorporats a borsa.