Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Adjudicació

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos - Adjudicació

NOTA INFORMATIVA (Per a les llistes d'especialitats a extingir de PTFP a PS)

L'adjudicació per a aquestes especialitats s'ha realitzat conjuntament de les llistes d'especialitats a extingir de PTFP a PS, tenint en compte l'ordre heretat de l'especialitat corresponent de PTFP, incloent en la seua posició correcta als opositors del 2023 de l'especialitat corresponent de PS, segons l'ordre de preferència per a l'accés a vacants i substitucions en règim d'interinitat establit en la normativa vigent.

El llistat d'adjudicació mostra per separat els llistats dels docents acreditats per a la seua permanència en les llistes d'aquestes especialitats en secundària (2xx), i els no acreditats, de les llistes de les especialitats de PTFP (3xx).

El número mostrat en els llistats representa el nombre de persones participants en cadascun d'aqueixos col·lectius.

L'ordre real per a l'adjudicació és conjunt per a les dues llistes, segons l'ordre de preferència per a l'accés a vacants i substitucions en règim d'interinitat establit en la normativa vigent.

L'acreditació NO afecta l'ordre d'adjudicació i ha de sol·licitar-se pel procediment establit i publicat en la web.

Resolució adjudicació: 30 de novembre de 2023
Presa de possessió: 1 de decembre de 2023

Llistats

Resolucions per les quals es publiquen les relacions dels participants que han obtingut destinació en el procediment d'adjudicació dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Correcció d'errors

Detectat error en l'especialitat de Fonaments de Composició, es procedeix a publicar el nou llistat d'adjudicació:

Aclariment sobre els resultats de l'adjudicació:

No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.
Desactivat: No participa en aquesta adjudicació per estar desactivat temporalment.

Credencial

Els participants que han obtingut destinació en el procediment d'adjudicació, podran accedir de nou al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i descarregar-se la seua credencial.

Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial, que generarà un PDF que podrà imprimir.

Davant qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat la destinació.

Aquells participants que figuren en la següent "Relació de credencials en Direcció Territorial", hauran de personar-se o posar-se en contacte amb la Direcció Territorial d'Educació corresponent per a obtindre la credencial i aportar els requisits de titulació necessaris per a la provisió del lloc en l'especialitat per la qual ha participat en el procediment d'adjudicació, per motius d'Intervenció d'Hisenda.

Accés a la Credencial Telemàtica

Llocs

Si els llocs adjudicats pateixen d'algun defecte que impedisca la seua provisió, els adjudicataris seran reincorporats a borsa.