Instàncies i sol·licituds

Instàncies i sol·licituds

ALTA EN OVIDOC (Oficina Virtual per a Docents de la CEICE)

Habilitació d'accés a OVIDOC per al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la GVA, per al personal integrant de les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat i per al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.

=> Accés a la sol·licitud d'Alta en OVIDOC(tràmit Seu electrònica de la GVA) <=

Accés a la sol·licitud d'Alta en OVIDOC (tràmit Seu electrònica de la GVA)