Treball

Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Inscripció en el registre


1.- Tramitació telemàtica obligatòria

Des del dia 21 de febrer del 2009 -data de l'entrada en vigor de l'Ordre de 13 de febrer del 2009 , de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de juny del 2008 per la qual es va crear el Registre de la Comunitat Valenciana d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció, (DOCV de 20 de febrer, número 5959)- la tramitació de tots els procediments davant del RCVEAC (excepte per a les empreses estrangeres que desplacen treballadors en el marc d'una prestació de servicis transnacional) s'ha de fer, obligatòriament, a través de mitjans telemàtics. Esta obligació és també per a les empreses  ja inscrites amb anterioritat a aquella data, encara que feren la seua sol·licitud de forma presencial (en paper).

En conseqüència, a partir d'aquella data la inscripció en el RCVEAC ha de sol·licitar-se per mitjans telemàtics, conforme s'exposa a continuació.

2.- Requisits per a la tramitació telemàtica

1.-A banda dels requisits tècnics del vostre ordinador (vegeu requisits tècnics) cal tindre instal·lat:

 • Un certificat digital de persona física reconegut per la plataforma @firma ( vegeu relació )
 • El certificat del servidor del REA
 • El plugin de java

En l'apartat certificats digitals, de l'entrada "preguntes freqüents ", trobareu les respostes a les qüestions més significatives que es plantegen sobre els certificats i el Registre.

Possibles problemes:

2.- Després de tindre instal·lats els certificats i el plugin de java heu de registrar-vos com a usuari del REA.

Instruccions per a registrarse com a usuari en el R.E.A

3.-Sol·licitud i documents a presentar

Una vegada registrat com a usuari el sistema vos permetrà presentar la vostra sol·licitud d'inscripció. Seguiu les instruccions Sol·licitud d'inscripció: tramitació telemàtica

Han d'emplenar-se els apartats que constituïxen la declaració de l'empresari respecte dels mitjans i l'organització de la seua empresa, així com la formació preventiva:

 • Activitat a realitzar: cal fer una explicació breu i clara de l'activitat que es du a terme. Pot descriure's conforme a la definició de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE) o a la de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 • Organització productiva: es referix als mitjans amb què compta l'empresa per a realitzar els treballs que se li encarreguen, que han de ser suficients i estar adequadament organitzats. S'indicarà, si és el cas, quins treballs dels encarregats a l'empresa es realitzen amb mitjans propis i quins d'ells s'externalitzen a través de la subcontractació de part de l'activitat que l'empresa realitza.
 • Mitjans materials: s'ha de fer una succinta referència als locals, les instal·lacions i els equips de treball. No es tracta de detallar un inventari, sinó d'agrupar la informació de forma clara i concreta.
 • Mitjans personals: es tracta de descriure la plantilla actual (en la data de la sol·licitud d'inscripció): nombre total de treballadors ordenats per grups professionals, ocupacions i nivells de qualificació, indicant quants són fixos i quants temporals. No cal fer una relació nominal de treballadors.
 • Organització en matèria de prevenció: indicar si l'empresa compta amb un Servici de prevenció alié / Servici de prevenció propi / Servici de prevenció mancomunat / Treballador designat.
 • Formació preventiva dels treballadors: s'ha d'indicar la formació dels treballadors, separant els directius dels operaris. La formació, evidentment, és la que es referix a prevenció en riscos laborals i no a la formació acadèmica. S'han d'indicar els nivells de formació en prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans, en el seu nivell directiu i operaris d'obra.

Documents a presentar

En la tramitació telemàtica només cal aportar els documents següents:

 • Contracte o contractes amb el o els servicis de prevenció. Han d'estar compreses les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, i la vigilància de la salut. Ha de quedar acreditada la vigència del concert a la data de la sol·licitud, per mitjà de Certificat d'estar vigent el concert o concerts, o a través de la o les factures pagades on conste el període de validesa del concert o concerts formalitzats.
 • Certificat genèric de la formació específica en matèria de prevenció emés per la Fundació Laboral de la Construcció, per una entitat homologada per a impartir-la o per una organització preventiva acreditada, bé pròpia (servici de prevenció propi, servici de prevenció mancomunat, treballadors/es designats/des o assumpció personal per l'empresari) bé aliena (servicis de prevenció aliens), en relació amb la plantilla actual que en data la sol·licitud declare que disposa l'empresa.

En l'enllaç següent podeu descarregar-vos un model de certificat genèric de formació. Fer click açi.

El certificat ha d'anar firmat i segellat per l'empresari i pel Servici de Prevenció.

En tot cas ha de quedar constància que comprén tots els treballadors que presten servicis per a l'empresa en obres de construcció.

Esta formació ha de ser teòrica i pràctica, suficient i adequada en matèria preventiva, i centrada en el lloc de treball o funció del treballador/a, ha d'adaptar-se a l'evolució dels riscos i a l'aparició d'altres riscos nous i repetir-se periòdicament si és necessari, d'acord amb el que disposa l'esmentat article 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. Sense perjuí del que puga dir el conveni col·lectiu respecte d'això, no hi ha un nombre mínim d'hores de formació establit per a este personal.

Respecte del personal directiu, ha de quedar constància que l'empresa compta amb persones que, conforme al seu pla de prevenció, exercixen funcions de direcció i que han rebut la formació necessària, de conformitat amb el que preveu l'article 12 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost.

Ha d'entendre's per personal directiu no sols qui es considera com a tal stricto sensu, sinó també qui en una microempresa exercix tasques de direcció.

D'acord amb el Reial Decret 1109/2007, els directius han de tindre una formació mínima de 10 hores.

Cal escanejar estos documents i obtindre'n una imatge llegible en format pdf i guardar-los en algun suport (disc dur, memòria USB...).

Es recomana que conforme avance en l'emplenament de la sol·licitud "punxe" el botó "Guardar" i posteriorment el de "Continuar" que apareixen en la part inferior de la pantalla. Això permet no perdre les dades ja gravades i es pot tornar "Arrere" en qualsevol moment per a comprovar-les.

En el cas que l'aplicació detecte algun error en les dades introduïdes, el sistema vos advertirà amb un missatge en color roig situat al costat de l'apartat on la dada introduïda és incorrecta. Fins que no es corregisca el sistema no vos permetrà avançar.

Una vegada emplenades totes les dades en les pantalles del registre telemàtic, apareixerà una pantalla final que es referix a la presentació de documents. Punxeu a continuació en el botó 'examinar'.

Apareixerà el directori de la unitat on estan guardats. Seleccioneu els pdfs i feu clic sobre cada un d'ells (igual que quan adjunteu un document a un correu electrònic).

Al final del procés podreu optar per Guardar el document en "Els meus Esborranys" i recuperar-lo posteriorment, o bé Finalitzar el procés i que conste com presentada la sol·licitud en el Registre.

Una vegada Registrada la sol·licitud, l'aplicació facilitarà automàticament una còpia. En la part inferior de l'última pàgina indicarà un Número de Localitzador del tràmit que s'ha realitzat, el Número d'Expedient assignat a l'empresa i l'adreça de correu electrònic designada (obligatòriament) a efectes de Notificacions.

Heu de conservar còpia del document generat, que vos servirà de resguard a l'efecte de poder acreditar la presentació de la sol·licitud en el Registre d'Empreses Acreditades. 

4.- Presentació per representant/assessories

Presentació per representant

Representació amb què actueu (com a empresari o com a representant de l'empresa) i que empleneu les dades d'eixa representació.

Quan vos pregunte les DADES DE L'APODERAT DAVANT DEL REGISTRE D'EMPRESA haureu de fer constar les de la persona física a nom de la qual està el certificat digital que s'està utilitzant (Identificador= NIF / Número d'Identificador= el del NIF). 

Heu de tindre en compte que, segons l'article 32 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, hi ha distintes classes de representants. Polseu el botó corresponent a la vostra situació concreta.

 • Administradors o representants legals de l'entitat. Aquelles persones designades per la societat i  el nomenament de les quals s'ha inscrit en el Registre Mercantil.
 • Representants voluntaris de poder bastant als efectes corresponents. Estos representants voluntaris són aquelles persones que sense exercir en principi la representació legal, reben apoderament a través de:
  • Poder notarial de representació que continga una clàusula especial i expressa d'apoderament perquè puga personalment o per mitjans mecànics o telemàtics comparéixer davant de qualsevol classe d'organismes i la seua utilització per a obligar la persona jurídica en els procediments que s'indique i que siga possible la seua utilització.
  • Document privat d'apoderament amb firma notarialment legitimada.
  • Document privat visat per Col·legi Oficial o Associació Professional. En el cas que com a representant voluntari de l'empresa actue un professional col·legiat o associat (advocat, graduat social, gestor administratiu, assessor fiscal, etc), este document privat acreditatiu de la representació serà degudament firmat per l'empresa i posteriorment visat pel Col·legi Oficial o Associació Professional respectiva, conforme es preveu en la Instrucció núm. 1-REACV/2008 del director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social.

En este enllaç es pot descarregar la Instrucció i un model d'autorització per a professionals col·legiats o associats .

A la sol·licitud d'inscripció no cal adjuntar els documents que acrediten la representació. Només cal ressenyar-los en les caselles corresponents i tindre'ls en tot moment a mà, per si vos els requerix l'autoritat laboral o la inspecció de treball.

Presentació per assessories

Les assessories dirigides per un professional col·legiat o associat (advocats, graduats socials, gestors administratius, assessors fiscals…) poden presentar en nom dels seus clients les sol·licituds d'inscripció.

Hauran de disposar d'un certificat digital vàlid admés pel Registre. El certificat digital haurà de ser, com s'ha assenyalat, el de la persona física titular o professional col·legiat de l'assessoria (advocat, graduat social, gestor administratiu...) i no el de l'assessoria com a persona jurídica ni el de les empreses que represente.

Una vegada registrat en l'aplicació, podreu inscriure totes les empreses clients amb el mateix certificat. La representació de cada empresa haureu de fer-la constar en l'apartat apoderament, àmbit, període de vigència i classes de representants apoderats.

Quan arribeu a 'tipus de representants apoderats' haureu de punxar el botó 'Representant voluntari'. Es desplegaran altres botons. Feu clic en Professional Col·legiat. Feu constar el número de col·legiat i província del Col·legi. No oblideu emplenar l'apartat 'data d'inici' amb la data del document notarial o privat en què sou autoritzat per l'empresa, i en el 'Àmbit de Representació' haureu de fer clic en "Parcial" en el cas que s'haja atorgat exclusivament per a presentar este tipus de sol·licituds telemàtiques.

5.- Termini d'inscripció

Una vegada completada i enviada la sol·licitud telemàtica, l'Autoritat Laboral competent (la Direcció Territorial de Treball corresponent al domicili social del sol·licitant) examinarà la sol·licitud telemàtica i documentació adjunta.

 • Si reunix els requisits legals i reglamentaris  procedirà a la seua inscripció en el termini de 15 dies hàbils des que es va completar la sol·licitud telemàtica.
 • Si no reunix estos requisits es requerirà l'esmena de la sol·licitud.

En tot cas el termini màxim per a practicar la inscripció o denegar la sol·licitud és de 15 dies hàbils comptats des que es va completar la sol·licitud telemàtica, i es procedirà a la seua notificació en els 10 dies hàbils següents. Una vegada transcorregut este termini de 25 dies hàbils sense que s'haja notificat la resolució denegatòria, la sol·licitud d'inscripció podrà entendre's estimada per silenci administratiu.

6.- Esmena de defectes en la sol·licitud d'inscripció

Si la sol·licitud d'inscripció no reunix les dades o no duu adjunts, en format electrònic, els documents exigits es requerirà el sol·licitant perquè procedisca a l'oportuna esmena.

El requeriment d'esmena s'enviarà adjunt a un correu electrònic. L'interessat disposarà d'un termini màxim de 10 dies naturals per a obrir el correu electrònic:

 • Si no l'obri en eixe termini s'entendrà que l'empresa ha rebutjat la sol·licitud, i l'Autoritat Laboral competent dictarà resolució en què es tindrà per desistida l'empresa de la seua sol·licitud.
 • Si l'obri en eixe termini l'empresa disposarà d'un nou termini de 10 dies hàbils, des del dia de l'obertura, per a atendre el requeriment (aportar la documentació o esmenar el defecte que allí s'indique).

7.- Registre de la sol·licitud i inscripció

Si la sol·licitud no té cap defecte o este ha sigut esmenat dins de termini, l'encarregat del Registre procedirà a validar la sol·licitud i a inscriure-hi l'empresa.

Una vegada es procedisca a la inscripció en el Registre, l'Autoritat Laboral assignarà una Clau Individualitzada única per a cada empresa, i vàlida en tot el territori nacional, d'11 dígits: els 2 primers correspondran a l'Autoritat Laboral Competent, que en la Generalitat és (17), els dos dígits següents, corresponen a la Província que haja procedit a la Inscripció i els últims 7 dígits corresponen al número d'inscripció que assignarà el Registre d'Empreses Acreditades a l'empresa sol·licitant.

Clau Individualitzada d'11 Dígits

  Autoritat laboral Generalitat Valenciana Provincia Núm. Inscripció Empresa
Alacant 17/ 03/ 0000000
Castelló 17/ 12/ 0000000
València 17/ 46/ 0000000

8.- Certificat d'inscripció

La inscripció en el Registre no eximix l'empresa inscrita de l'obligació de justificar en qualsevol moment, que siga requerida per a això per l'autoritat laboral, el manteniment dels requisits exigibles als contractistes i subcontractistes per a intervindre en el procés de subcontractació en el sector de la construcció.

No obstant això, quan l'empresa poderdant obtinga certificació relativa a la inscripció en el Registre d'una empresa subcontractista, s'entendrà que ha complit amb el seu deure de vigilar el compliment per la dita empresa subcontractista de les obligacions necessàries per a intervindre en el procés de subcontractació. (Vegeu l'article 6 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.).

Esta certificació haurà d'haver sigut sol·licitada dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. I només exonera l'empresa poderdant durant la vigència del contracte i per a una sola obra de construcció de la responsabilitat solidària prevista en l'article 7.2 de la Llei 32/2006 respecte dels incompliments del subcontractista de les seues obligacions laborals i de Seguretat Social.

El sistema informàtic permet emetre automàticament el certificat d'inscripció en el mateix moment de la seua sol·licitud telemàtica. Si l'empresa està inscrita en el REA de les comunitats autònomes de Madrid, Catalunya, Andalusia i Rioja haurà de sol·licitar el certificat a les autoritats laborals d'estes comunitats.

Instruccions per a obtindre un Certificat d'Inscripció

9.- Consulta d'empreses acreditades

Tots els ciutadans podran accedir a la Base de Dades del RCVEAC, podran consultar si una empresa es troba o no inscrita en el Registre. La  informació es limita al fet de si l'empresa està o no d'alta en el REA  i, en este cas, el seu número d'inscripció. Per a realitzar la consulta només cal conéixer el tipus d'identificador de l'empresa (CIF, NIF, NIE…) i el seu número. No cal tindre instal·lat en l'ordinador els certificats digitals i plugins que es requerixen per a les certificacions o la tramitació telemàtica dels procediments registrals.

Instruccions per a consultar una inscripció

10.- Transició des del paper a la via telemàtica

L'ordre de 27 de juny del 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV  5802 de 9 de juliol), per la qual es va crear el RCVEAC establia dos modes de relacionar-se amb el registre: bé telemàticament (que era la via preferent), bé presentant les sol·licituds i documentació en paper (‘via presencial').

L'ordre de 13 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV 5959 de 20 de febrer) va modificar l'ordre anterior i va establir que a partir del 21 de febrer del 2009, data de la seua entrada en vigor, totes les comunicacions i procediments davant del REA havien de fer-se, exclusivament i amb l'excepció de les empreses estrangeres que desplacen treballadors en el marc d'una prestació de servicis transnacional, per mitjans telemàtics.

Esta obligació, que abasta també a les empreses ja inscrites en el REA -encara que feren la seua inscripció per la ‘via presencial' en paper- implica que totes les empreses han d'estar connectades al seu expedient per mitjà d'un certificat digital (és el problema típic de les empreses que van sol·licitar la inscripció en paper, perquè no van utilitzar, evidentment, certificat digital per a inscriure's-hi) i implica, també, que totes les empreses han de tindre designat a efectes de notificacions un compte de correu electrònic (este és un problema no sols de les empreses de sol·licitud ‘via presencial' sinó també d'aquelles que s'hi van inscriure per via telemàtica però van designar com a forma de notificacions el correu postal o el fax.)

És per això que la disposició transitòria de l'ordre esmentada de 13 de febrer establix que en el primer tràmit davant del REA que obligatòriament hagen de realitzar les empreses hauran de designar o ratificar el seu compte de correu electrònic a efecte de notificacions.

Comptat i debatut, són dues les operacions que han de realitzar les empreses:

 • Connectar-se amb el seu expedient amb un certificat digital (les empreses de sol·licitud ‘via presencial' i les que canvien de representant davant del REA). Per a establir la connexió hauran de disposar del seu número de localitzador.

  Sol·licitar localizador i establir la connexió

 • Una vegada connectats, per mitjà del procediment de variació de dades, hauran de designar o ratificar el seu compte de correu electrònic a efecte de notificacions.

  Procediment de variació de dades

11.- Direccions


DELEGACIONS TERRITORIALS DEL REGISTRE:
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO Y TRABAJO - ALICANTE C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6 03003 Alacant/Alicante Tel: 012
Mapa
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO Y TRABAJO - CASTELLÓN PS. RIBALTA, 10 - ENTRESÒL 12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana Tel: 012
Mapa
DIRECCIÓN TERRITORIAL  DE EMPLEO Y TRABAJO - VALENCIA AVDA. BARÓ DE CÁRCER, 36 46001 Valencia Tel: 012
Mapa

12.-Preguntes freqüents

En la pàgina web del REA hi ha un apartat dedicat a respondre les distintes preguntes que s'han anat plantejant des de la creació del registre: necessitat de la inscripció, supòsits d'exclusió de l'obligació, contingut dels documents a presentar, certificats de formació, certificats digitals reconeguts, requisits de configuració i instal·lació de l'ordinador, etc.

Polseu en l'enllaç següent per a accedir a la dita pàgina: Accés a Preguntes freqüents .

13.-Models, exemples i enllaços d'esta pàgina