Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Transició des del paper a la via telemàtica

L'ordre de 27 de juny del 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV  5802 de 9 de juliol), per la qual es va crear el RCVEAC establia dos modes de relacionar-se amb el registre: bé telemàticament (que era la via preferent), bé presentant les sol·licituds i documentació en paper (‘via presencial').

L'ordre de 13 de febrer del 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (DOCV 5959 de 20 de febrer) va modificar l'ordre anterior i va establir que a partir del 21 de febrer del 2009, data de la seua entrada en vigor, totes les comunicacions i procediments davant del REA havien de fer-se, exclusivament i amb l'excepció de les empreses estrangeres que desplacen treballadors en el marc d'una prestació de servicis transnacional, per mitjans telemàtics.

Esta obligació, que abasta també a les empreses ja inscrites en el REA -encara que feren la seua inscripció per la ‘via presencial' en paper- implica que totes les empreses han d'estar connectades al seu expedient per mitjà d'un certificat digital (és el problema típic de les empreses que van sol·licitar la inscripció en paper, perquè no van utilitzar, evidentment, certificat digital per a inscriure's-hi) i implica, també, que totes les empreses han de tindre designat a efectes de notificacions un compte de correu electrònic (este és un problema no sols de les empreses de sol·licitud ‘via presencial' sinó també d'aquelles que s'hi van inscriure per via telemàtica però van designar com a forma de notificacions el correu postal o el fax.)

És per això que la disposició transitòria de l'ordre esmentada de 13 de febrer establix que en el primer tràmit davant del REA que obligatòriament hagen de realitzar les empreses hauran de designar o ratificar el seu compte de correu electrònic a efecte de notificacions.

Comptat i debatut, són dues les operacions que han de realitzar les empreses:

  • Connectar-se amb el seu expedient amb un certificat digital (les empreses de sol·licitud ‘via presencial' i les que canvien de representant davant del REA). Per a establir la connexió hauran de disposar del seu número de localitzador.

    Sol·licitar localizador i establir la connexió

  • Una vegada connectats, per mitjà del procediment de variació de dades, hauran de designar o ratificar el seu compte de correu electrònic a efecte de notificacions.

    Instruccions per a la variació de dades