Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Cancel·lació de la inscripció

La cancel·lació de la inscripció en el Registre de la Comunitat Valenciana d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció es produirà en els tres supòsits següents:

  • Automàticament, transcorregut el període de validesa de la inscripció sense que s'haja sol·licitat en termini legal la seua renovació

    La renovació s'ha de sol·licitar, telemàticament, en els sis mesos anteriors a l'expiració de la validesa de la inscripció, que és de tres anys.

  • Per sol·licitud de les empreses inscrites en el Registre de la Comunitat Valenciana d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció, quan cessen en l'activitat que determina la seua inclusió en el Registre o quan deixen de complir els requisits exigits legalment per a la inscripció.

    Esta sol·licitud s'haurà de dirigir per via telemàtica al Registre dins del mes següent al fet que la motive.

  • Per cancel·lació d'ofici, quan l'autoritat laboral competent, per les dades que es troben en el seu poder, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o per qualsevol altre procediment, conega que l'empresa ha cessat en l'activitat  que determina la seua inclusió en el Registre o ha deixat  de complir els requisits exigits legalment per a la seua inscripció.

    La cancel·lació es durà a terme després de la tramitació del procediment regulat en l'article 8 del  Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.