Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Sol·licitud de certificat d'inscripció

La inscripció en el Registre no eximix l'empresa inscrita de l'obligació de justificar en qualsevol moment, quan siga requerida per a això per l'autoritat laboral, el manteniment dels requisits exigibles als contractistes i subcontractistes per a intervindre en el procés de subcontractació en el sector de la construcció.

No obstant això, quan l'empresa poderdant obtinga certificació relativa a la inscripció en el Registre d'una empresa subcontractista, s'entendrà que ha complit amb el seu deure de vigilar el compliment per la dita empresa subcontractista de les obligacions necessàries per a intervindre en el procés de subcontractació. (Vegeu l'article 6 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.).

Esta certificació haurà d'haver sigut sol·licitada dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte, i només exonera l'empresa poderdant durant la vigència del contracte i per a una sola obra de construcció de la responsabilitat solidària prevista en l'article 7.2 de la Llei 32/2006 respecte dels incompliments del subcontractista de les seues obligacions laborals i de Seguretat Social.

El sistema informàtic permet emetre automàticament el certificat d'inscripció en el mateix moment de la seua sol·licitud telemàtica. Si l'empresa està inscrita en el REA de les comunitats autònomes de Madrid, Catalunya, Andalusia i Rioja haurà de sol·licitar el certificat a les autoritats laborals d'estes comunitats.

Qui pot obtindre un CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ?

Qualsevol persona, en nom propi o en representació d'una altra persona o entitat, pot obtindre un certificat d'inscripció d'una empresa en el REA.

Quins requisits s'exigixen?

A part dels requisits tècnics del vostre ordinador (vegeu requisits tècnics) cal tindre instal·lat:

  • certificat digital de persona física reconegut per la plataforma @firma ( vegeu relació )
  • el certificat del servidor del REA
  • el  ‘connector' de java

En l'apartat CERTIFICATS DIGITALS, de l'entrada "preguntes freqüents ", trobareu les respostes a les qüestions més significatives que es plantegen sobre els certificats i el Registre.

Posibles problemes:

Una vegada instal·lats els certificats digitals i el connector, ja podeu sol·licitar la descàrrega automàtica del certificat d'inscripció que vos interesse:

Instruccions per a obtindre un Certificat d'Inscripció