Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Variació i modificació de les dades

L'opció per un registre telemàtic implica que siguen les mateixes empreses les que gestionen la seua inscripció i mantinguen actualitzat el seu expedient.

L'article 3.2 del R.D. 1109/2007, de 24 d'agost, de desplegament de la Llei reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció establix que cada vegada que hi haja una variació que afecte les dades identificatives de l'empresa incloses en la sol·licitud d'inscripció, les empreses hauran de comunicar al registre esta variació dins del mes següent del fet que les motiva.

Estes dades identificatives de l'empresa són les que formen part del contingut necessari de la sol·licitud d'inscripció, regulades en l'article 4 del dit reial decret:

  • Nom de l'empresa i, si és el cas, de la persona que la represente, així com la identificació del compte de correu electrònic a efectes de notificacions.
  • Domicili.
  • Número d'identificació fiscal.
  • Codi de compte de cotització principal de la Seguretat Social.
  • Activitat de l'empresa, identificada segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

Quan l'empresa canvie de domicili i això determine la competència d'una autoritat laboral diferent d'efectes d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades, es dirigirà una comunicació de variació de dades a l'autoritat laboral competent per raó del nou domicili. La comunicació determinarà la inscripció de l'empresa en el nou Registre pel temps que restava fins a la seua renovació i produirà la cancel·lació automàtica de la inscripció en el Registre anterior.

A més del canvi de persona que represente a l'empresa també es pot donar el cas que el que canvia és ‘el representant davant del REA' és a dir, la persona física amb el certificat de firma digital de la qual s'han introduït les dades en el registre. En este supòsit, i atés que el sistema no reconeixerà el nou certificat de firma digital, cal procedir a connectar l'expedient amb el nou certificat digital.

Connectar-se a l'expedient.

Si ja esteu connectat amb el vostre expedient, podeu variar o modificar les dades seguint les instruccions següents:

Instruccions per a la variació de dades