Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Informació general


Finalitat del registre

La Llei 32/2006 , de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, i el Reial Decret 1109/2007 de 24 d'agost que la desplega, tenen com a objectiu reduir els alts índexs de sinistralitat laboral en eixe sector. Per a això s'instrumenten una sèrie de mesures que pretenen corregir les causes de la dita sinistralitat: l'excessiva subcontractació que incidix a la baixa en la qualitat de l'ocupació i en l'adopció de mesures preventives de riscos laborals; l'excessiva temporalitat dels contractes del personal que provoca una major exposició al risc i, finalment, la falta de formació i especialització en matèria preventiva tant del personal directiu com del personal d'obra.

Si el llibre de subcontractació creat per la Llei 32/2006 pretén portar un control de la cadena de subcontractació –limitada per la dita llei– el Registre d'Empreses Acreditades pretén, d'una banda, que les empreses que actuen en el sector de la construcció demostren una formació suficient en matèria de prevenció de riscos laborals tant del personal directiu com dels seus treballadors i, d'altra banda, que esta suficiència –com a requisit per a intervindre en el sector- puga ser coneguda pels que pretenguen contractar amb aquelles, de manera que, alhora de garantir la qualitat d'eixa subcontractació, eviten les sancions previstes en la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'ordre social (Text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost).

Obligació d'inscripció

En el Registre d'Empreses Acreditades s'hauran d'inscriure totes les empreses (excepte limitades excepcions) que pretenguen ser contractades o subcontractades per als treballs següents en una obra de construcció: excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; condicionaments o instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; derrocament; manteniment; conservació i treballs de pintura i neteja; sanejament.

Esta obligació abasta totes les empreses en què es realitze alguna de les activitats de construcció o d'enginyeria civil mencionades, encara que no estiguen enquadrades en el sector de la construcció sinó en altres sectors productius i encara que no se'ls apliquen els convenis col·lectius de la construcció.

I, una vegada inscrites, les empreses hauran de mantindre la seua inscripció –comunicant les variacions en les dades inscrites-, renovar la seua sol·licitud cada tres anys i, quan corresponga, sol·licitar la cancel·lació del seu registre.

El registre a la Comunitat Valenciana

En el REGISTRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA D'EMPRESES ACREDITADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ –creat per Ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de 27 de juny del 2008 (DOCV de 9 de juliol, núm. 5802) s'hauran d'inscriure totes les empreses que desitgen intervindre com a contractistes o subcontractistes en el sector de la construcció i el seu domicili social radique en alguna de les tres províncies de la Comunitat. També s'hihauran d'inscriure les empreses que en el marc d'una prestació transnacional, traslladen treballadors a Espanya i la seua primera prestació de servicis siga a la Comunitat Valenciana.

Organització RCVEAC Comunitat Valenciana

El Registre depén de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació tres delegacions territorials, una en cada una de les províncies de la Comunitat, adscrites a cada una de les direccions territorials d'Ocupació i Treball d'Alacant, Castelló i València, el titular de la qual, com a autoritat laboral competent en el seu àmbit territorial, exercix les funcions que la Llei i el Reial Decret esmentats establixen, i és la Direcció General de Treball, com a centre superior directiu, l'encarregada de coordinar el Registre mencionat.

Este Registre està operatiu des del 25 de juliol del 2008.

Funcions del RCVEAC Comunitat Valenciana

A més de les que puguen atribuir-se-li, el RCVEAC té com a funcions la tramitació dels procediments relatius a les sol·licituds d'inscripció i renovació, les comunicacions de variació de dades i sol·licituds de cancel·lació, l'expedició de certificacions sobre les inscripcions registrals practicades en qualsevol dels registres existents relatives a les empreses contractistes i subcontractistes, a sol·licitud d'estes o de qualsevol persona física o jurídica, entitat o organisme públic o privat, donar accés públic a les dades que es troben en qualsevol dels Registres d'Empreses Acreditades i la custòdia i conservació de la documentació aportada per les empreses.

Tramitació telemàtica obligatòria

Des del dia 21 de febrer del 2009 -data de l'entrada en vigor de l'Ordre de 13 de febrer del 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica la ja esmentada Ordre de 27 de juny del 2008 (DOCV de 20 de febrer, número 5959)- la tramitació de tots els procediments davant del RCVEAC (excepte per a les empreses estrangeres que desplacen treballadors en el marc d'una prestació de servicis transnacional) s'ha de fer, obligatòriament, a través de mitjans telemàtics. Esta obligació és també per a les empreses ja inscrites amb anterioritat a aquella data, encara que feren la seua sol·licitud de forma presencial (en paper).