Desplaçament de treballadors

 

DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS PER EMPRESES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

 

I. OBJECTE.- Les empreses establides en un Estat membre de la Unió Europea, o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que vaja a dur a terme el desplaçament temporal dels seus treballadors a Espanya per a realitzar treballs en una obra de construcció per a la qual hagen sigut contractades o subcontractades, hauran de comunicar PRÈVIAMENT a l'Autoritat Laboral espanyola dit desplaçament sempre que aquest desplaçament siga superior a 8 dies, segons estableix la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

 

II. PECULIARITATS.- Segons la Disposició Addicional Primera del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost de desenvolupament de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, les empreses obligades a inscriure's en el REA que vagen a dur a terme el desplaçament temporal de treballadors a Espanya en virtut del previst en la Llei 45/1999, hauran de complir el previst en aquest Reial decret 1109/2007, amb les següents peculiaritats:

  • Acreditaran l'observança dels requisits de l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, és a dir:

a) Que disposen de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, que compten amb la formació necessària en prevenció de riscos laborals, així com d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

b) Que estan inscrites en el Registre d'empreses Acreditades (REA). No serà necessària la inscripció en el REA quan la durada del desplaçament no excedisca de vuit dies.

  • Una vegada efectuada la inscripció, les comunicacions relatives a desplaçaments successius hauran d'incloure, juntament amb les dades legalment exigides, el nombre d'inscripció en el REA.

 

III. PROCEDIMENT.- S'ha elaborat una completa Guia en la qual es detallen, pas a pas, els tràmits a realitzar per a la inscripció en el REA de les empreses del sector de la construcció que realitzen desplaçament de treballadors en els termes indicats.

Sense perjudici de l'anterior, i tant si es tracta d'empreses que s'inscriuen per primera vegada en el REA, com si es tracta empreses que ja estiguen inscrites, quan la prestació del servei es realitze en el territori de la Comunitat Valenciana, l'empresa també haurà de comunicar aquest desplaçament a l'autoritat laboral de la Comunitat Valenciana mitjançant el procediment disponible en el següent enllaç.

 

IV. PREGUNTES FREQÜENTS.- Pot trobar resposta a preguntes freqüents en aquest enllaç.

 

Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb relacioneslaborales@gva.es.