PERMISOS I LLICÈNCIES DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEPENDENT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

PERMISOS I LLICÈNCIES DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEPENDENT DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

La Circular 1/2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual s'aprova el manual de permisos i llicències del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana, contínua vigent en tot el que no s'opose al Decret 234/2022.

El Decret 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal Docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació establix els següents:

Permisos:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals.
 • Permís per maternitat biològica.
 • Permís per adopció o acolliment de menors.
 • Permís per adopció internacional.
 • Permís per lactància.
 • Permís per paternitat.
 • Permís per interrupció de l'embaràs.
 • Permís mèdic, educatiu i assistencial.
 • Permís per malaltia greu o defunció.
 • Permís per proves selectives i exàmens.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable.

 

D'altra banda, l'esmentat Decret 7/2008 regula en el seu capítol III les LLICÈNCIES del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació:

Llicències retribuïdes:

 • Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
 • Llicència per estudis.

Llicències sense retribució:

 • Llicència per interés particular:
 • Llicència per beques d'estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars.

Així mateix, el capítol IV establix la REDUCCIÓ DE JORNADA d'entre un terç i la mitat de la seua jornada de treball a què tindrà dret el personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació:

Reducció de jornada:

 • Reducció de jornada per raons de guarda legal d'un menor de dotze anys o familiar que requerisca especial dedicació.
 • Reducció de jornada per atenció directa de disminuït físic, psíquic o sensorial amb una minusvalidesa igual o superior al 33%.
 • Reducció de jornada per raó malaltia llarga o crònica.
 • Reducció de jornada de docent víctima de violència sobre la dona.

El Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel que es regulen els permisos i llicències del personal Docent no universitari funcionarial dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sent alguns modificats per la Circular 1/2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix els següents:

Permisos:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals i de preparació al part.
 • Permís per estat de gestació.
 • Permís per naixement per a la mare biològica.
 • Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla.
 • Permís per lactància.
 • Permís per naixement de filles o fills prematurs.
 • Permís per qüestions relacionades amb l'adopció o acolliment o guarda amb finalitats d'adopció.
 • Permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment de menors, tant temporal com permanent.
 • Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.
 • Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Permís parental (sense retribució) (modificat per la Circular 1/2023)
 • Permís per defunció.
 • Permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari (modificat per la Circular 1/2023)
 • Permís per exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable.
 • Permís per funcions representatives.
 • Permís per raó de violència de gènere o violència sexual sobre la dona docent.
 • Permís personal per ser víctima de violència terrorista.

D'altra banda, l'esmentat Decret 234/2022 regula en el seu capítol III les LLICÈNCIES del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació:

Llicències amb retribució:

 • Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
 • Llicència per estudis.
 • Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacionals.

Llicències sense retribució:

 • Llicència per interés particular.
 • Llicència per beques d'estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars o qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia.

Així mateix, el capítol IV establix la REDUCCIÓ DE JORNADA d'entre un terç i la mitat de la seua jornada de treball a què tindrà dret el personal docent no universitari  funcionarial dependent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació:

Reducció de jornada:

 • Reducció de jornada per raons de guarda legal quan tinga a càrrec seu un xiquet o xiqueta de dotze anys o menor, una persona major que requerisca especial dedicació o una persona amb un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% que no exercisca cap activitat retribuïda que supere el salari mínim interprofessional.
 • Reducció de jornada per tindre al seu càrrec a cònjuge o parella de fet o familiar fins al segon grau que requerisca especial dedicació.
 • Reducció de jornada per tindre reconegut un grau de discapacitat o per raó de llarga o crònica malaltia.
 • Reducció de jornada per tindre la condició de càrrec electe en qualsevol administració pública local.