DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL

DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL

Correspon a les directores/als directors dels centres docents no universitaris, centres de formació, innovació i recursos educatius, i serveis psicopedagògics escolars, respecte del personal docent funcionarial destinat a aquests, resoldre les sol·licituds dels següents permisos i llicències:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals i de preparació al part.
 • Permís per lactància (solament en el cas de gaudir d'una hora diària).
 • Permís per naixement de filles o fills prematurs.
 • Permís per qüestions relacionades amb l'adopció o acolliment o guarda amb finalitats d'adopció.
 • Permís per deures relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Permís per defunció.
 • Permís per accident o malaltia greus, per hospitalització o per intervenció quirúrgica sense hospitalització que requerisca repòs domiciliari.
 • Permís per exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable.
 • Permís per funcions representatives.
 • Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades.
 • Model sol.licitud de permís

La resolució de la directora/del director del centre o servei no posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Direcció Territorial corresponent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Correspon a la directora/al director Territorial d'Educació, respecte al personal docent no universitari funcionarial destinat en centres i serveis radicats en el seu àmbit territorial, resoldre les sol·licituds dels següents permisos i llicències:

 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per estat de gestació.
 • Permís per naixement per a la mare biològica.
 • Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla.
 • Permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment de menors, tant temporal com permanent.
 • Permís parental (sense retribució)
 • Permís per raó de violència de gènere o violència sexual sobre la dona docent.
 • Permís personal per ser víctima de violència terrorista.
 • Llicència per interés particular.
 • Reducció de jornada.
 • Vacances (en cas d'ajornament de les vacances per permís per naixement per a la mare biològica, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica, risc durant la lactància o risc durant l'embaràs).
 • Permís per lactància (en els supòsits de sol·licitud de substitució del temps de lactància per l'ampliació del permís maternal).
 • Model sol·licitud de permís

La resolució de la directora/del director Territorial d'Educació no posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d'alçada davant el director o la directora general de Personal Docent de la conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Correspon a la directora/al director general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació resoldre els permisos i llicències del personal docent no universitari funcionarial la resolució del qual no estiga expressament atribuïda a altres òrgans:

 • Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu - model declaració mèdica.
 • Llicència per estudis.
 • Llicència per participació en programes acreditats de cooperació internacionals.
 • Llicència per beques d'estudi o investigació.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional.
 • Llicència per malaltia de familiars o de qualsevol persona que legalment es trobe sota el seu guarda o custòdia - model informe mèdic.
 • Sol.licitud telemàtica del permís

La resolució de la directora/del director general de Personal Docent posa fi a la via administrativa.

Els permisos hauran de sol·licitar-se a l'òrgan competent per a la seua concessió amb la màxima antelació possible, a fi d'evitar ocasionar dificultats en el funcionament normal del centre.