Renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat

Renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat

Publicació en el DOGV

Model d'instància

Els que opten a continuar en l'exercici del càrrec, hauran d'omplir una instància de sol·licitud de renovació i d'avaluació, ajustada al model que figura com a annex III d'esta resolució.

Presentació d'instàncies

El termini per a presentar la instància serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Des de les 10.00.00 h del 25 d'octubre de 2023 fins a les 10.00.00 hores del 15 de novembre de 2023.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o amb el sistema Cl@ve. A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ÍTACA o amb el sistema Cl@ve. L'ompliment de la sol·licitud per mitjà d'aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat al procediment. Si per diferents motius, l'aspirant presentara diverses sol·licituds telemàtiques de participació, només es tindrà en compte l'última presentada, de manera que només s'entendrà per acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació determinat, del qual s'obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en format PDF, que la persona interessada haurà de conservar per a acreditar la presentació en el termini i la forma corresponents.