Te interesa

Portales

Organismos

EL VALENCIANO EN EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

EL VALENCIANO EN EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu format pel funcionariat i personal de l'Administració autonòmica valenciana, segons cens de la Generalitat

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1.030 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: entrevista personal adreçada als òrgans de l'Administració autonòmica

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 2004 (novembre – desembre)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Àrea de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 1036
Entén
Sap parlar
Sap llegir
Sap escriure
Gens
 0,3 %
 9,4 %
 5,0 %
17,6 %
Un poc
 9,2 %
34,9 %
19,3 %
41,9 %
Prou bé
90,5 %
55,7 %
75,7 %
40,5 %
 
On ha aprés...
A parlar
Base (N): 939
A llegir
Base (N): 984
A escriure
Base (N): 854
A casa, amb la família
51,1 %
10,8 %
 7,3 %
Amb les amistats, el barri
11,7 %
 2,0 %
 0,7 %
Autoaprenentatge
 7,9 %
24,0 %
12,8 %
Mitjans telemàtics
 0,2 %
 0,6 %
 0,2 %
Cursos (valencià)
28,9 %
62,6 %
79,0 %
Altres
 0,2 %
 0,0 %
 0,0 %
 
Assisteix o ha assistit a cursos de valencià
92,5 %
No
 7,4 %
Quins? Base: qui sí assisteix o ha assistit a cursos de valencià (N: 923)
Sistema educatiu reglat
18,6 %
Cursos d'associacions de pare i/o mares
 0,1 %
Cursos funcionariat
85,6 %
Cursos en centres de formació
 1,7 %
Cursos a la Universitat
10,7 %
Altres
 2,2 %
Cursos de sindicats
 0,4 %
NS / NC
 0,0 %
 
Ha obtingut cap certificat de coneixement del valencià?
Base: qui sí assisteix o ha assistit a cursos de valencià (N: 923)
89,5 %
No
10,5 %
NS / NC
0,0 %
Quins  Base: qui sí ha obtingut Certificat de coneixements del valencià (N: 826)
Certificats
JQCV
 98,5% 
Oral
25,8 %
Elemetal
40,8 %
Mitjà
38,4 %
Superior
13,4 %
Llenguatge Administratiu
 2,8 %
Correcció de textos
 0,5 %
Llenguatge als Mitjans de comunicació
 0,2 %
Certificats de l'Escola
Superior d'Idiomes
 1,4% 
Cicle Elemental de valencià
 0,6 %
Aptitud de valencià
 0,8 %
Altres certificats
 1,6 %
NS / NC  0,1% 
 
Considera els cursos aplicables per al seu treball
Base (N): 1036
Gens
11,6 %
Un poc
28,0 %
Prou
57,2 %
NS / NC
 3,2 %
 
En el futur...
Pensa assistir a cursos de valencià
per al funcionariat
Pensa utilitzar altres
sistemes d'aprenentatge
Sí, segur
54,1 %
30,9 %
Potser
21,0 %
30,8 %
No crec
11,4 %
18,4 %
No, segur
12,7 %
17,3 %
NS / NC
 0,8 %
 2,6 %
 
Quant a l'horari d'aquests cursos, vosté creu que haurien de realitzar-se
En horari de treball
80,7 %
Fora d'horari
 5,4 %
Li té igual
12,4 %
NS / NC
 1,5 %

VALORACIONS RESPECTE A L'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Conéixer el valencià és útil, actualment, per a una millor formació dins de l'Administració?
Sí, per a una millora del servici
65,9 %
Sí, per a la promoció dins l'Administració
25,0 %
No, per a res
 7,1 %
NS / NC
 1,9 %
 
El valencià serà en el futur més, igual o menys necessari per a l'Administració del que és ara
Més necessari
50,0 %
Igual de necessari
36,0 %
Menys necessari
 7,6 %
NS / NC
 1,9 %
 
En general, actualment el valencià es parla i/o s'usa...
A l'Administració autonòmica
En documents públics
En el conjunt de la societat
Gens
11,2 %
24,0 %
 8,0 %
Un poc
68,5 %
53,1 %
68,8 %
Prou
19,7 %
22,1 %
21,4 %
NS / NC
 0,6 %
 0,8 %
 1,8 %
 
Creu que el valencià s'usa actualment...
En la societat
En l'Administració
Més que abans
62,5 %
63,7 %
Igual que abans
23,1 %
24,1 %
Menys que abans
11,0 %
 8,8 %
NS / NC
 3,4 %
 3,4 %
 
Coneix les disposicions de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià referents a la normalització lingüística de l'Administració autonòmica?
40,4 %
No
59,4 %
NS / NC
 0,2 %
Podria resumir els aspectes essencials d'aquesta llei? Base (N): 419
Foment del valencià a l'Adm. pública
21,7 %
Foment del valencià a l'ensenyament
 8,0 %
Obligació de conéixer/parlar en valencià
16,7 %
Normalització lingüística
 5,0 %
Obligació d'atendre el públic en valencià
19,3 %
Delimitació d'àmbits territorials
 4,3 %
Dret de parlar i ser atés en valencià
13,8 %
Altres
 1,9 %
Equiparar amb el castellà/cooficialitat
11,5 %
NS / NC
30,5 %
Bilingüisme als documents escrits
10,0 %
-
 
En la seua opinió, el valencià s'usarà en el futur...
En la societat
En l'Administració
Més que ara
53,1 %
57,7 %
Igual que ara
29,8 %
28,1 %
Menys que ara
10,1 %
 7,1 %
NS / NC
 6,9 %
 7,0 %
 
En relació amb el seu lloc concret de treball, creu que el valencià és...
Molt important
17,2 %
Prou important
22,5 %
Mitjanament important
27,8 %
Poc important
24,0 %
Gens important
 8,3 %
NS / NC
 0,2 %
 
Factors més importants per a estendre el valencià a l'Administració per ordre de preferència
Aprenentatge gratuït en hores de treball
35,7 %
Incentius econòmics
 8,6 %
Possibilitats de promoció professional
28,0 %
Major conscienciació del personal
22,6 %
Major coneixement de la normativa legal
 1,4 %
Aprenentatge gratuït fora d'hores de treball
1,1 %
Voluntat política
 0,9 %
Altres
 1,0 %
NS / NC
 0,9 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Vosté, individualment i pel que fa al seu treball, usa el valencià
Més que abans
37,5 %
Igual que abans
53,9 %
Menys que abans
 6,9 %
NS / NC
 1,6 %
 
En la seua activitat laboral normal, en quina llengua parla
amb company/es
amb el públic
Sempre en valencià
 6,7 %
 3,8 %
Més en valencià que en castellà
14,5 %
 8,9 %
Indistintament
16,4 %
34,2 %
Més en castellà que en valencià
23,3 %
20,9 %
Sempre en castellà
39,2 %
28,7 %
NS / NC
 0,0 %
 3,6 %
 
Quina va ser la seua llengua familiar?
Valencià
36,9 %
Castellà
65,9 %
Altres
 0,5 %
 
Creu que el funcionariat hauria de conéixer, en el futur, el valencià?
92,0 %
No
 4,3 %
NS / NC
 3,7 %
Per què sí?  Base (N): 953
Per què no  Base (N): 45
És llengua oficial
18,7 %
No és necessari
31,1 %
És la nostra llengua
14,7 %
No s'usa
22,2 %
És la llengua de la comunitat
 7,5 %
El castellà és comú a tota persona
26,7 %
Comunitat bilingüe
 5,5 %
Altres
20,0 %
Per a millorar el servei públic
16,3 %
NS / NC
 4,4 %
Per atendre el públic en valencià
16,5 %
Vivim a la Comunitat Valenciana
 9,8 %
Treballem a la Generalitat Valenciana
 7,0 %
Per promoure i defensar la llengua
 9,2 %
Per obligació legal
 8,0 %
Patrimoni cultural
 4,1 %
Majoria valencianoparlant
 2,7 %
És necessari
 3,1 %
Altres
 1,9 %
NS / NC
 1,3 %
 
Respecte a l'actualitat, el valencià hauria d'usar-se en el futur...
A l'Adm. Autonòmica
En el treball company, caps
En documents
Amb el públic
En la societat
Més
73,0 %
59,2 %
67,1 %
64,5 %
67,1 %
Igual
22,5 %
35,6 %
28,2 %
31,1 %
27,5 %
Menys
 2,6 %
 2,5 %
 3,3 %
 2,6 %
 3,0 %
NS / NC
 1,9 %
 2,6 %
 1,4 %
 1,8 %
 2,4 %