Te interesa

Portales

Organismos

Garantía de Derechos Lingüísticos

Garantía de Derechos Lingüísticos

QUÈ ÉS LA GARANTIA DELS DRETS LINGÜÍSTICS?

La legislació europea, estatal i autonòmica reconeixen a la ciutadania uns drets relacionats amb el coneixement i l'ús de les llengües, és el que es coneix com a drets lingüístics.

La Carta de drets fonamentals de la Unió Europea prohibix «tota discriminació, i en particular l'exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual», inclou, per tant, expressament la llengua com a motiu de discriminació.

En alguns casos la protecció jurídica està vinculada al caràcter oficial de la llengua. És el cas de la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'ús i ensenyament del valencià, però no sempre és així: de la Carta europea de les llengües regonales o minoritàries es deriven drets lingüístics sobre l'ús de llengües que no són oficials en el territori o país on es parlen.

A més, el dret d'usar una llengua regional o minoritària en la vida pública o privada és un dret considerat inalienable d'acord amb els principis que conté el Pacte internacional de drets civils i polítics de les Nacions Unides i segons l'esperit de la Convenció del Consell d'Europa per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals.

L'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana establix que valencià i castellà són els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, que tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i que la Generalitat garantirà l'ús normal de les dues llengües. A més, també proclama que ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. Estos principis bàsics són els que recull també La Llei d'ús i ensenyament del valencià que, igual que l'Estatut d'autonomia, establix que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià i que l'Administració adoptarà les mesures que faça falta per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

En la ratificació de la signatura de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries de l'Estat Espanyol, este es compromet a facilitar i promoure, en diferents àmbits de la vida pública i privada, l'ús de les llengües que les diferents comunitats autònomes, amb llengua pròpia diferent del castellà, reconeixen com a oficials.

Preguntas más frecuentes