Te interesa

Portales

Organismos

Encuesta sociológica de Alicante y Elche 1994

Encuesta sociológica de Alicante y Elche 1994


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents als municipis d'Alacant i Elx, segons els padrons municipals de 1991

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 1110 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 3 %

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: els criteris d'estratificació de la mostra són tres: districte municipal, sexe i edat. Dins de cada municipi, la distribució de les entrevistes per districtes és proporcional a la població d'aquests, respectant, en tot cas, les quotes de sexe i edat corresponents. El nombre d'entrevistes corresponent a cada ciutat és:

  • Alacant 653 entrevistes
  • Elx 457 entrevistes
  •  

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: les persones a entrevistar són seleccionades mitjançant un sistema de ruta aleatòria, complementat per un sistema de quotes de sexe i edat que reflecteixen la distribució real dels padrons municipals d'habitants

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1994

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SA

[  Preguntes 55 - 59 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
Base (N): 1110
Gens / Un poc
Bastant bé / Perfectament
Entén
19,5 %
80,5 %
Sap parlar
51,9 %
48,1 %
Sap llegir
58,6 %
41,3 %
Sap escriure
83,8 %
16,0 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla...
 Base (N): 1110  
 A
casa 
Amb
amistats
En el
treball
Relacions
internes
En el
treball
Relacions
externes
Al
carrer
Gent que
no coneix
En
botigues
Tradicionals
Grans
comerços
Sempre valencià
17,1 %
 5,5 %
 4,1 %
 3,6 %
 2,3 %
 8,8 %
 2,7 %
Generalment valencià
 4,1 %
 6,5 %
 3,7 %
 3,2 %
 3,2 %
 5,0 %
 3,5 %
Més valencià que castellà
 2,6 %
 4,5 %
 3,3 %
 2,5 %
 2,6 %
 4,3 %
 2,6 %
Indistintament
 3,2 %
 9,5 %
 7,3 %
 7,3 %
 7,6 %
 6,6 %
 8,1 %
Més castellà que valencià
 3,7 %
 8,1 %
 6,7 %
 6,8 %
 7,7 %
 5,8 %
 5,5 %
Generalment castellà
 5,6 %
 8,8 %
 7,7 %
 7,5 %
 9,5 %
 8,5 %
 8,7 %
Sempre castellà
63,7 %
57,1 %
56,3 %
57,9 %
67,2 %
61,0 %
68,8 %
NS / NC
 0,1 %
 0,0 %
10,9 %
11,3 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià
Rètols / senyalitzacions
93,2 %
Anuncis publicitaris / propaganda
88,2 %
Textos festius /cartellets / fulls
74,1 %
Comunicacions / organism / bancs
49,1 %
Revistes / butlletins informatius
39,0 %
Llibres
28,7 %
Cap cosa
 6,7 %
NS / NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià
17,0 %
No
83,0 %
NS / NC
 0,0 %
Quan? Base: escriu (N:189)
Estudis
65,1 %
Per gust
10,6 %
Treball
 7,9 %
Sempre
 1,6 %
Notes personals
 6,3 %
Altres
 3,2 %
Cartes
 4,2 %
NS / NC
 3,2 %

 
El valencià s'usa actualment en la seua ciutat
Gens
 5,5 %
Poc
41,2 %
Normal
21,2 %
Bastant
26,8 %
Molt
 1,6 %
NS / NC
 3,8 %

 
El valencià...
socialment s'usa
hauria d'usar-se
Més
41,4 %
43,7 %
Igual
32,8 %
32,9 %
Menys
17,1 %
10,3 %
NS / NC
 8,7 %
13,2 %