Te interesa

Portales

Organismos

Conocimiento y uso del valenciano 1992

Conocimiento y uso del valenciano 1992


Fitxa tècnica

UNIVERS: col·lectiu de persones majors de 15 anys i residents a la Comunitat Valenciana, segons Padró municipal de 1986

GRANDÀRIA DE LA MOSTRA: 6.675 entrevistes

MARGE D'ERROR ESTADÍSTIC: ± 1,2 % (mostra total ponderada) | ± 3 % (cadascuna de les mostres)

INTERVAL DE CONFIANÇA: ± 95,5%

DISTRIBUCIÓ I ESTRATIFICACIÓ DE LA MOSTRA: per quotes de sexe i edat atenent a 4 estrats de població
Distribució de la mostra: es consideren 6 zones (5 valencianoparlants i 1 castellanoparlant). Disseny d'una mostra independent per a cadascuna de les zones

  •  Zona 1 - Regió d'Alacant: 1.113 entrevistes
  •  Zona 4 - Àrea Metropolitana de València: 1.111 entrevistes
  •  Zona 2 - Regió d'Alcoi-Gandia: 1.111 entrevistes
  •  Zona 5 - Regió de Castelló: 1.112 entrevistes
  •  Zona 3 - Regió de València: 1.111 entrevistes
  •  Zona 6 - Comarques castellanoparlants: 1.114 entrevistes

SELECCIÓ DE L'ÚLTIMA UNITAT DE MOSTREIG: sistema de ruta aleatòria (random route).
Sistema de quotes (distribució per sexe i edat dels padrons municipals)

REALITZACIÓ DEL TREBALL: 1992 (novembre)

DIRECCIÓ DEL PROJECTE: Rafael L. NINYOLES, Sociòleg. Cap del Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics. Direcció General de Política Lingüística

TREBALL DE CAMP: DUP TRES SL

PROCÉS DE DADES: TESI, SL

[  Preguntes 1 - 10 del qüestionari general  ]

DADES DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
 
 Total 
Zona
valencianoparlant
Zona
castellanoparlant
Entén
Gens / Un poc
16,8 %
 9,5 %
62,3 %
Bastant bé / Perfectament
83,2 %
90,5 %
37,7 %
Sap parlar
Gens / Un poc
39,0 %
32,5 %
93,6 %
Bastant bé / Perfectament
61,1 %
67,5 %
 6,4 %
Sap llegir
Gens / Un poc
56,4 %
52,2 %
87,3 %
Bastant bé / Perfectament
43,6 %
47,8 %
12,7 %
Sap escriure
Gens / Un poc
84,2 %
82,8 %
96,1 %
Bastant bé / Perfectament
15,8 %
17,2 %
 3,9 %

DADES D'ÚS DEL VALENCIÀ
 
Llengua en què parla
Base: zona valencianoparlant
A casa
Amb amistats
Al carrer
En botigues
tradicionals
Grans
superfícies
Sempre en valencià
44,1 %
23,5 %
10,2 %
24,7 %
10,1 %
Generalment en valencià
 4,8 %
15,1 %
12.9 %
15,5 %
12,1 %
Més en valencià que castellà
 1,6 %
 6,5 %
 6,4 %
 5,8 %
 6,0 %
Indistintament
 4,6 %
14,6 %
17,5 %
10,9 %
14,6 %
Més en castellà que valencià
 1,9 %
 4,5 %
 5,2 %
 3,4 %
 3,6 %
Generalment en castellà
 3,4 %
 5,7 %
 9,0 %
 6,4 %
 7,9 %
Sempre en castellà
39,6 %
30,1 %
38,9 %
33,4 %
45,8 %
NS / NC
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %
 0,0 %

 
Llig en valencià [Base: zona valencianoparlant]
Rètols / senyalitzacions
94,4 %
Anuncis publicitaris / propaganda
91,5 %
Textos festius
81,8 %
Comunicacions
60,9 %
Revistes
46,7 %
Llibres
36,1 %
Cap cosa
 5,3 %
NS / NC
 0,0 %

 
Escriu en valencià [Base: zona valencianoparlant]
23,2 %
No
76,8 %
NS / NC
 0,0 %
Quan? [Base: escriu]
Estudis
53,6 %
Per gust
 0,0 %
Treball
16,4 %
Sempre
 5,8 %
Notes personals
18,8 %
Altres
 6,7 %
Cartes
 9,5 %
NS / NC
 0,1 %

 
El valencià s'usa actualment
Gens
 0,2 %
Poc
22,4 %
Normal
26,8 %
Bastant
41,8 %
Molt
 6,7 %
NS /NC
 2,1 %

 
El valencià...
Socialment s'usa
Hauria d'usar-se
Més
57,4 %
65,7 %
Igual
28,8 %
23,6 %
Menys
 9,6 %
 3,4 %
NS /NC
 4,2 %
 7,3 %