Visualització de contingut web

Concurs de Directors - Admesos i exclosos

Concurs de directors i directores 2020/2021

Resolució provisional

Llistats provisionals

Termini d'esmena

Segons disposa la base quinta de la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment selectiu de directores i directors de centres docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana, les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de set dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses, per a poder sol·licitar a través de OVIDOC que s'esmene el defecte que haja motivat la seua exclusió. Des del dia 9 d'abril de 2021 a les 00:00:00 h fins al dia 15 d'abril de 2021 a les 23:59:59 h.

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

 

Personal Seleccionat

Llistes definitives de les persones seleccionades en el concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Alacant

Castelló

València