Concurs de Directors - Convocatòria

Concurs de Directors - Convocatòria

Publicació en el DOGV

Presentació d'instàncies

Els aspirants a participar en el present procediment hauran de realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels relacionats en l'annex I-a), I-b) o I-c).

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, des del dia 10 de març de 2023, a les 00.00.00 h, fins al dia 23 de març de 2023, a les 23.59.59 h.

Aclariment sobre el lliurament de documentació

Segons la RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores de centres docents públics de la Generalitat, s'informa que:

  • La condició de funcionari de carrera amb una antiguitat mínima de 5 anys i haver impartit docència directa per, almenys, el mateix període serà comprovada, d'ofici, per l'Administració a excepció dels candidats que tinguen serveis prestats fora d'aquesta comunitat.
  • La presentació dels mèrits es presentaran únicament davant la comissió de selecció que es constituïsca en cada centre educatiu.