2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

Ves enrere Tribunals

Tribunals

Participació voluntària

D'acord amb punt 5.2.2 de la convocatòria, "el personal funcionari de carrera, que voluntàriament vulga formar part com a vocal d'un tribunal de l'especialitat, en la qual està en actiu i de la qual és titular ha de formalitzar la sol·licitud de participació a través d'OVIDOC".

La participació voluntària no exclou de la participació en el sorteig ordinari de designació de vocals detallat en el punt 5.2.1 de la convocatòria, en el cas de no resultar seleccionat/a.

  • Termini de presentació de sol·licituds de l'1 de febrer de 2024 al 15 de febrer de 2024.
  • Accés al tràmit de participació voluntària a través d'OVIDOC - tràmit tancat per venciment del termini.

 

Nomenament de la Comissió de Coordinació Tècnica i de les Comissions de Selecció

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena la Comissió de Coordinació Tècnica i les Comissions de Selecció que han d'actuar en el procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per Orde 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació. [2024/1287]

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSES I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, del dia 20 de febrer de 2024 al 26 de febrer de 2024. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Tràmit telemàtic per a presentar dispenses, abstencions i recusacions

Una vegada s'accedisca al tràmit telemàtic cal buscar l'etapa "Nomenament de la comissió de selecció" que es troba en l'apartat "Llistat d'etapes".

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els nous membres dels òrgans de selecció que han d’actuar en el procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per l’Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. [2024/2477]