2022 - Cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d'Idiomes (accés)

Ves enrere Prova de valencià nivell C1

Prova de valencià nivell C1

CONSULTA RESULTATS PROVA NIVELL C1

http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/val/notes_jqcv2.asp

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públics els resultats provisionals de la prova de nivell C1 de coneixements de valencià. [2022/10884]

TERMINI DE RECLAMACIÓ I/O REVISIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds de reclamació de la qualificació i/o revisió de la prova de nivell C1 és del 23 de novemebre al 7 de desembre de 2022.

Les sol·licituds de revisió i/o reclamació de la qualificació presentades abans o deprés del termini establit es consideraran fora de termini per extemporànies.

[Data Pub. 23/11/2022]

Llista provisional de persones convocades a les prova de valencià

[Data Pub. 05/10/2022]

Les persones que figuren en la llista provisional de persones excloses del procediment selectiu no apareixeran convocodas a la prova de valencià. Si després del període de reclamacions, finalment la persona estiguera inclosa en el procediment selectiu, es revisarà la seua situació per a valorar la seua inclusió o no en aquesta relació.

Revisats els certificats registrats en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i revisades les sol·licituds d'inscripció en el procediment selectiu, es publica la relació de persones que estan convocades a realitzar la prova de coneixements de valencià nivell C1 per trobar-se en alguna de les següents circumstàncies:

  1. No disposar de certificat registrat (C1, C2, Capacitació o Diploma de Mestre) que acredite el requisit de l'idioma.
  2. Haver sol·licitat la realització de la prova de valencià nivell C1, malgrat disposar de certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) que acredite el requisit de l'idioma, per a en cas d'aprovar-la, utilitzar el certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) com a mèrit en la fase de concurs. En cas de no aprovar la prova, el certificat registrat (C2, Capacitació o Diploma de Mestre) s'utilitzaria com a requisit de l'idioma.

Llista provisional de persones convocades a la prova de valencià nivell C1

Revisades les reclamacions presentades fins el dia 13 d'octubre de 2022, es publica l'actualització de la llista provisional de persones convocades per a participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià nivell C1:

Amb caràcter informatiu i per a coneixement de les persones interessades, es publica la relació de persones que tenen registrat un certificat de valencià nivell C1 en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Reclamació a la llista provisional de persones convocades a realitzar la prova de valencià nivell C1

El termini de presentació de reclamacions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de la resolució i les llistes (del 6 d'octubre de 2022 al 20 d'octubre de 2022, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que es troben en alguna de les dues situacions que es detallen a continuació, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució i de les llistes per a presentar una reclamació telemàtica.

Situacions en els quals podrà presentar reclamació:

  • Persones aspirants NO incloses en la llista de valencià i que vulguen realitzar la prova extraordinària de coneixements de valencià de nivell C1.
  • Persones aspirants incloses en la llista de valencià que disposen de l'acreditació de l'idioma exigit en la convocatòria i que reclamen el seu reconeixement per a l'exempció a la prova. 

NOTA ACLARIDORA VALENCIÀ:

PERSONES INCLOSES EN LA LLISTA

Les persones incloses en la llista per a la realització de la prova de coneixements de valencià per no haver acreditat el requisit lingüístic en el moment de la inscripció però que sí que disposen de l'acreditació de l'idioma exigit en la convocatòria, hauran de registrar aquesta acreditació en la base de dades del Servei de Formació i Acreditació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, durant el termini de reclamacions.  Per al seu registre, les persones interessades hauran de realitzar la reclamació telemàtica adjuntant en ella el certificat de competència lingüística i posteriorment enviar còpia del justificant de la reclamació juntament amb la còpia del certificat de competència lingüística al correu electrònic jqcv@gva.es per a agilitar el registre d'aquest.

Només tindran accés a la realització d'aquesta prova de valencià les persones que figuren en els llistats definitius que es publicaran una vegada ateses les reclamacions telemàtiques.

Tràmit telemàtic de reclamació

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes con ho use de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat por l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d'Espanya)
  • Problemes con la instal·lació i ho use de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963866014 . O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics con el tràmit: telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a fesols de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)