T'interessa

Organismes

Portals

Regulació general dels ensenyaments

Regulació general dels ensenyaments

Legislació complementària

*Article 3: "Àmbit d'aplicació.

L'àmbit d'aplicació del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent abasta les titulacions i certificacions oficials procedents del sistema educatiu espanyol no universitari recollides en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius......s'inclouen els certificats de professionalitat en l'àmbit de la Formació Professional per a l'Ocupació regulats en la normativa vigent."