T'interessa

Organismes

Portals

FAQ - Preguntes freqüents - Docència

No, perquè segons la normativa vigent per a impartir la docència de les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa serà necessari estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència. A més, per a exercir la docència de les ensenyances artístiques professionals es requerirà, així mateix, una formació pedagògica i didàctica per part del professorat (article15.1 del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances artístiques regulades en la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació, BOE 09/04/2010).

No, perquè el certificat d'Ensenyaments Elementals de Música o de Dansa és només un certificat acreditatiu dels estudis realitzats o superats.

Sí. Segons la normativa vigent per a impartir la matèria de Música d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat és necessària qualsevol titulació de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat, i acreditar estar en possessió del títol Professional de Música (article 42.2 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, o article 50.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig) o el títol de Professor regulat en el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, de reglamentació general dels conservatoris de Música (ANNEX del Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat - BOE 17/07/2010).

Segons el Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels centres privats d'educació infantil i d'educació primària (BOE 13/07/2013), per a exercir la docència en l'especialitat de Música es requerirà:
 
1. Els ensenyaments de música en l'educació primària els han d'impartir mestres que estiguin en possessió del títol de graduat que habiliti per a l'exercici de la professió regulada de mestre en educació primària i que inclogui una menció en música.
 
Aquests ensenyaments també els poden impartir els qui estiguin en possessió del títol
de mestre especialista en música, o diplomat en professorat d'educació general bàsica o
mestre de primer ensenyament amb l'especialitat corresponent.
 
2. Els mestres als quals es refereix l'apartat anterior que no tinguin la menció
qualificadora, els requisits o l'especialitat indicada poden impartir els ensenyaments de
música en centres docents privats d'educació primària, sempre que estiguin en possessió d'algun dels requisits següents:
 
·Títol superior de música relatiu als ensenyaments artístics superiors a què es
refereix l'article 54 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 
·Llicenciat en musicologia o en història i ciència de la música.
 
·Títol superior de música de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació
general del sistema educatiu, o titulacions declarades equivalents als efectes de docència.
 
·Títol professional de música de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, o de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 
·Diploma elemental o haver cursat els ensenyaments de solfeig i teoria de la
música, conjunt coral i instrument corresponents al grau elemental de conformitat amb el
Decret 2618/1966, de 10 de setembre.
 
·Haver superat els cursos de l'especialitat de música, segons el que estableix
l'article 7 del present Reial decret.
 
·Haver superat la fase d'oposició de l'especialitat de música segons el que
estableix l'article 8 d'aquest Reial decret.