T'interessa

Organismes

Portals

Normativa

Normativa

Reial Decret 272/2022, de 12 d'abril, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent

*Article 3: "Àmbit d'aplicació.

L'àmbit d'aplicació del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Aprenentatge Permanent abasta les titulacions i certificacions oficials procedents del sistema educatiu espanyol no universitari recollides en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius...

...s'inclouen els certificats de professionalitat en l'àmbit de la Formació Professional per a l'Ocupació regulats en la normativa vigent."