T'interessa

Organismes

Portals

FAQ - Preguntes freqüents

1. Organització dels ensenyaments

Ensenyaments elementals de Música i Dansa
Duració Requisits d'accés Titulació
4 cursos Prova d'ingrés en què es valoraran les aptituds dels aspirants, així com l'edat idònia establida per a iniciar els estudis. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances elementals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira. Certificat acreditatiu
Ensenyaments professionals de Música i Dansa
Duració Requisits d'accés Titulació
6 cursos Prova d'accés, amb independència d'haver cursat o no els ensenyaments elementals, en la que es valorarà les aptituds i preparació dels aspirants, així com l'edat idònia per a l'accés. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances professionals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira. Títol professional  (tècnic) en què constarà l'especialitat cursada.

 

2. Ingrés i accés

Ensenyaments elementals de Música i Dansa
Duració Requisits d'accés Titulació
4 cursos Prova d'ingrés en què es valoraran les aptituds dels aspirants, així com l'edat idònia establida per a iniciar els estudis. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances elementals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira. Certificat acreditatiu
Ensenyaments professionals de Música i Dansa
Duració Requisits d'accés Titulació
6 cursos Prova d'accés, amb independència d'haver cursat o no els ensenyaments elementals, en la que es valorarà les aptituds i preparació dels aspirants, així com l'edat idònia per a l'accés. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances professionals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s'aspira. Títol professional  (tècnic) en què constarà l'especialitat cursada.

 

Consistirà en una prova per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar estes ensenyances i serà elaborada per cada centre docent.

Les proves específiques d'accés a segon, tercer i quart curs de les ensenyances elementals de totes les especialitats instrumentals de Música es realitzaran d'acord amb el currículum del curs precedent al que opte l'aspirant i tindran l'estructura següent:
 
a) Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
c) Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal entre una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades i la seua dificultat.

Consistirà en una prova per mitjà de la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar estes ensenyances i serà elaborada per cada centre docent.

Les proves específiques d'accés a segon, tercer i quart curs de les ensenyances elementals de Dansa es realitzaran d'acord amb el currículum del curs precedent al que opte l'aspirant.
Les proves específiques d'accés al segon curs constaran de:
 
a) Dansa Acadèmica: exercicis a la barra, sòl i centre amb una duració no superior a 40 minuts.
b) Folklore: exercicis al centre amb una duració no superior a 20 minuts.
c) Expressió Musical i Rítmica: una prova de caràcter musical amb una duració no superior a 20 minuts.
 
Les proves específiques d'accés al tercer curs constaran de:
 
a) Dansa Acadèmica: exercicis a la barra, sòl i centre amb una duració no superior a 40 minuts.
b) Folklore: exercicis al centre amb una duració no superior a 20 minuts.
c) Tècnica de Sabata: exercicis al centre amb una duració no superior a 20 minuts.
d) Expressió Musical i Rítmica: una prova de caràcter musical amb una duració no superior a 20 minuts.
 
Les proves específiques d'accés al quart curs constaran de:
 
a) Dansa Acadèmica: exercicis a la barra, sòl i centre amb una duració no superior a 40 minuts.
b) Tècnica de Sabata: exercicis al centre amb una duració no superior a 20 minuts.
c) Iniciació a la Dansa Contemporània: exercicis al centre amb una duració no superior a 20 minuts.
d) Escola Bolera: exercicis al centre amb una duració no superior a 20 minuts.
e) Expressió Musical i Rítmica: una prova de caràcter musical amb una duració no superior a 20 minuts.

La prova específica d'accés al primer curs del grau professional de totes les especialitats instrumentals, excepte Cant, tindrà l'estructura següent:
 
a) Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument. El text contindrà les dificultats tècniques dels continguts terminals de les ensenyances elementals de música. Per a l'especialitat de Dolçaina, el nivell tècnic del text respondrà a una dificultat tècnica elemental.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical. El text contindrà les dificultats tècniques que fan falta per a iniciar les ensenyances professionals.
c) Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne. El nivell tècnic/instrumental obeirà als continguts terminals de les ensenyances elementals. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
 
Per a l'especialitat de Dolçaina, els aspirants hauran d'interpretar dos obres amb un nivell de dificultat que permeta a l'alumne iniciar els estudis professionals amb els recursos tècnics adequats. Una de les dos obres a interpretar haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana.
La prova específica de Cant tindrà l'estructura següent:
 
a) Interpretació de dos obres triades lliurement per l'aspirant: una cançó senzilla en valencià o castellà, o en la llengua pròpia si es tracta d'aspirants estrangers, i una obra senzilla anterior al període clàssic, en idioma italià. Els centres docents publicaran, tres mesos abans d'iniciar les proves, una llista orientativa d'obres adequades a esta finalitat.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical, la qual tindrà un nivell adequat als continguts terminals del grau elemental.
 
Cada un dels exercicis de la prova d'accés a cada especialitat té caràcter eliminatori.

En el cas de les especialitats instrumentals, en la prova d'accés a primer curs d'ensenyances professionals de música de les quals es requerisca interpretar dos obres amb un nivell de dificultat que permeta a l'alumnat iniciar els estudis professionals amb els recursos tècnics adequats, es mantindrà este requisit en les proves d'accés a cada un dels cursos diferents de primer.
La prova constarà de tres exercicis per a totes les especialitats instrumentals, excepte Cant, segons indica l'article 9.5 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances. Els tres exercicis, al seu torn, es poden dividir en diferents parts.
La prova específica de Cant s'estructurarà en dos exercicis, segons disposa l'article 9.6 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell. Estos, al seu torn, també es poden dividir en diferents parts.
Els diferents exercicis que componen la prova d'accés a cada curs diferent del primer tenen caràcter eliminatori en totes les especialitats.
En tots els cursos, la prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical inclourà els continguts del curs immediatament anterior de les assignatures Llenguatge Musical, Harmonia, Piano/Clavecí complementari, Història de la Música, Anàlisi i Acompanyament. En l'especialitat de Cant, a més, inclourà l'assignatura d'Idiomes aplicats al cant.
 
Segon Curs
 
Es realitzaran les proves d'accés a segon curs d'ensenyances professionals de música igual que en primer curs, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de primer curs de les ensenyances professionals de música. La prova constarà de tres exercicis per a totes les especialitats instrumentals, excepte Cant:
 
a) Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
c) Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
 
D'altra banda, la prova específica de Cant s'estructurarà en dos exercicis:
 
a) Interpretació de dos obres, triades lliurement per l'aspirant: una cançó senzilla en valencià o castellà, o en la llengua pròpia si es tracta d'aspirants estrangers, i una obra senzilla anterior al període clàssic, en idioma italià.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical, la qual tindrà un nivell adequat als continguts terminals del primer curs de les ensenyances professionals. En este exercici, l'alumne o alumna haurà de realitzar una part d'Idiomes aplicats al cant d'acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del primer curs de les ensenyances professionals de música.
 
Tercer Curs
 
Es realitzaran les proves d'accés a tercer curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de segon curs d'ensenyances professionals de música. La prova constarà dels següents exercicis i parts:
 
a) Primera vista. Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
b.1) Llenguatge Musical. Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical per a valorar les aptituds i coneixements aconseguits durant el segon curs d'ensenyances professionals.
b.2) Piano/Clavecí complementari. Les proves consistiran en:
- Una lectura a primera vista d'un fragment adequat a les dificultats tècniques d'un nivell i continguts de primer curs de l'assignatura de Piano/Clavecí complementari d'ensenyances professionals de música.
- Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'obra triat pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna, amb un nivell de primer curs de l'assignatura de Piano/Clavecí complementari d'ensenyances professionals de música. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
c) Instrument. Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
 
En l'especialitat de Cant, l'alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis b) i c) anteriorment descrits. En l'exercici b), realitzarà una part d'Idiomes aplicats al cant d'acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del segon curs de les ensenyances professionals de música. D'altra banda, en l'exercici c), l'alumne o alumna interpretarà dos obres.
Quart Curs
 
Es realitzaran les proves d'accés a quart curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de tercer curs d'ensenyances professionals de música. La prova constarà dels següents exercicis i parts:
a) Primera vista. Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
b.1) Harmonia. Les proves consistiran en:
· Realització d'un baix xifrat o l'harmonització d'un guitarró, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Harmonia d'ensenyances professionals de música.
· Prova d'audició guiada, on l'aspirant realitze una anàlisi harmònica d'un exercici proposat pel tribunal, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Harmonia d'ensenyances professionals de música.
b.2) Piano/Clavecí complementari. Les proves consistiran en:
· Una lectura a primera vista d'un fragment adequat a les dificultats tècniques d'un nivell i continguts de segon curs de l'assignatura de Piano/Clavecí complementari d'ensenyances professionals de música.
· Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'obra triat pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna, amb un nivell de segon curs de l'assignatura de Piano/Clavecí complementari d'ensenyances professionals de música. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
c) Instrument. Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'una llista de tres obres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
 
En l'especialitat de Cant, l'alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis b) i c) anteriorment descrits. En l'exercici b), realitzarà una part d'Idiomes aplicats al cant d'acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del tercer curs de les ensenyances professionals de música. D'altra banda, en l'exercici c), l'alumne o alumna interpretarà dos obres.
 
Quint Curs
 
Es realitzaran les proves d'accés a quint curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de quart curs d'ensenyances professionals de música. La prova constarà dels següents exercicis i parts:
a) Primera vista. Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
b.1) Harmonia. Les proves consistiran en: · Realització d'un baix xifrat o l'harmonització d'un guitarró, adequat al nivell de segon curs de l'assignatura d'Harmonia d'ensenyances professionals de música.
· Prova d'audició guiada, on l'aspirant realitze una anàlisi harmònica d'un exercici proposat pel tribunal, adequat al nivell de segon curs de l'assignatura d'Harmonia d'ensenyances professionals de música.
b.2) Piano/Clavecí complementari. Les proves consistiran en:
· Una lectura a primera vista d'un fragment adequat a les dificultats tècniques d'un nivell i continguts de tercer curs de l'assignatura de Piano/Clavecí complementari d'ensenyances professionals de música.
· Interpretació d'un estudi, peça o fragment d'obra triat pel tribunal d'una llista de tres que presentarà l'alumne o alumna, amb un nivell de tercer curs de l'assignatura de Piano/Clavecí complementari d'ensenyances professionals de música. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
c) Instrument. Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'una llista de tres obres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
 
En l'especialitat de Cant, l'alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis b) i c) anteriorment descrits. En l'exercici b), realitzarà una part d'Idiomes aplicats al cant d'acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del quart curs de les ensenyances professionals de música. D'altra banda, en l'exercici c), l'alumne o alumna interpretarà dos obres.
 
Sext Curs
 
Es realitzaran les proves d'accés a sext curs d'ensenyances professionals de música, adaptades a les dificultats tècniques i instrumentals dels continguts terminals de quint d'ensenyances professionals de música. La prova constarà dels següents exercicis i parts:
a) Primera vista. Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricopràctics del llenguatge musical.
b.1) Anàlisi. Les proves consistiran en:
· Anàlisi musical d'una peça o fragment, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Anàlisi d'ensenyances professionals de música.
· Exercici d'audició guiada, on l'aspirant comente i valore harmònicament i formalment el contingut del que escolta, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Anàlisi d'ensenyances professionals de música.
b.2) Història de la Música. Les proves consistiran en:
· Desenrotllament d'un tema del currículum o d'una part, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Història de la Música d'ensenyances professionals de música.
· Exercici d'audició comentada, contextualitzant l'obra o fragment dins del moment històric, a través d'un comentari escrit, detallant els aspectes estètics i històrics rellevants, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Història de la Música d'ensenyances professionals de música.
b.3) Acompanyament. Les proves consistiran en:
· Transposició, a una determinada distància intervàlica, de l'acompanyament d'una obra adequada al nivell de primer curs de l'assignatura d'Acompanyament d'ensenyances professionals de música.
· Realització de l'acompanyament d'una melodia xifrada proposada pel tribunal, adequat al nivell de primer curs de l'assignatura d'Acompanyament d'ensenyances professionals de música.
c) Instrument. Interpretació d'una obra, estudi o fragment triat pel tribunal d'una llista de tres obres que presentarà l'alumne o alumna. Es valorarà l'execució de memòria de les obres presentades.
 
En l'especialitat de Cant, l'alumne o alumna haurà de realitzar els exercicis b) i c) anteriorment descrits. En l'exercici b), realitzarà una part d'Idiomes aplicats al cant d'acord amb el desenrotllament curricular i els continguts terminals del quint curs de les ensenyances professionals de música. D'altra banda, en l'exercici c), l'alumne o alumna interpretarà dos obres.

Les proves específiques d'accés al primer curs del grau professional de cada especialitat constaran de quatre parts diferenciades, d'acord amb el que es detalla a continuació i no tenen caràcter eliminatori:
 
a) Prova d'accés a l'especialitat de ball flamenc:
· Realització d'exercicis de base acadèmica a la barra i al centre, que seran dirigits i acompanyats per professors del centre, amb una duració no superior a trenta minuts.
· Realització d'exercicis de tècnica de sabata, toc de castanyoles i els seus bracejos sobre diferents ritmes flamencs. Esta part de la prova serà dirigida i acompanyada per professors del centre i la seua duració no excedirà els seixanta minuts.
· Realització d'un exercici d'improvisació sobre un fragment musical i/o ritme flamenc la duració del qual no serà superior a tres minuts, que serà donat a conéixer prèviament a l'aspirant ja siga pel professor músic acompanyant o bé pel tribunal. Es podrà utilitzar qualsevol dels actuals mitjans de reproducció mecànica existents.
· 4. Realització d'una prova de caràcter musical que constarà de dos parts: una escrita i una altra oral, per a valorar les aptituds musicals de cada un dels aspirants.
 
b) Prova d'accés a l'especialitat de dansa clàssica:
· Realització d'exercicis a la barra, amb una duració no superior a quaranta-cinc minuts, que seran dirigits i acompanyats al piano per professors del centre. També tindran lloc a la barra els exercicis de puntes, determinant-se durant el transcurs de la prova el moment adequat de realització.
· Realització d'exercicis al centre, amb una duració no superior a quaranta-cinc minuts, que seran dirigits i acompanyats al piano per professors del centre. També tindran lloc al centre els exercicis específics de barons, determinant-se durant el transcurs de la prova el moment adequat de realització.
· Realització d'un exercici d'improvisació sobre un fragment musical, la duració del qual no serà superior a tres minuts que serà donat a conéixer prèviament a l'aspirant ja siga pel professor músic acompanyant o bé pel tribunal. Es podrà utilitzar qualsevol dels actuals mitjans de reproducció mecànica existents.
· Realització d'una prova de caràcter musical que constarà de dos parts: una escrita i una altra oral, per a valorar les aptituds musicals de cada un dels aspirants.
 
c) Prova d'accés a l'especialitat de dansa contemporània:
· Realització d'exercicis de base acadèmica a la barra i al centre, que seran dirigits i acompanyats per professors del centre, amb una duració no superior a trenta minuts.
· Realització d'exercicis bàsics de tècniques de dansa contemporània, que seran dirigits i acompanyats per professors del centre, amb una duració no superior a quaranta-cinc minuts.
· Realització d'un exercici d'improvisació sobre un fragment musical, la duració del qual no serà superior a tres minuts que serà donat a conéixer prèviament a l'aspirant ja siga pel professor músic acompanyant o bé pel tribunal. Es podrà utilitzar qualsevol dels actuals mitjans de reproducció mecànica existents.
· Realització d'una prova de caràcter musical que constarà de dos parts: una escrita i una altra oral, per a valorar les aptituds musicals de cada un dels aspirants.
 
d) Prova d'accés a l'especialitat de dansa espanyola:
· Realització d'exercicis de base acadèmica a la barra i al centre, que seran dirigits i acompanyats per professors del centre, amb una duració no superior a trenta minuts.
· Realització d'exercicis de tècnica de sabata, toc de castanyoles i els seus bracejos, així com primers passos d'escola bolera. Esta part de la prova serà dirigida i acompanyada per professors del centre i la seua duració no excedirà els seixanta minuts.
· Realització d'un exercici d'improvisació sobre un fragment musical, la duració del qual no serà superior a tres minuts que serà donat a conéixer prèviament a l'aspirant ja siga pel professor músic acompanyant o bé pel tribunal. Es podrà utilitzar qualsevol dels actuals mitjans de reproducció mecànica existents.
· Realització d'una prova de caràcter musical que constarà de dos parts: una escrita i una altra oral, per a valorar les aptituds musicals de cada un dels aspirants.

Els diferents exercicis que componen la prova d'accés a cada curs diferent del primer no tenen caràcter eliminatori.

Segon curs

La prova d'accés a segon curs versarà sobre els continguts terminals del primer curs d'ensenyances professionals de les diferents especialitats. La prova disposarà de la següent estructura, quant a exercicis, per a cada una de les especialitats de dansa:

a) Ball flamenc
· Exercici de tècniques bàsiques de dansa.
· Exercici de dansa espanyola. Interpretació d'una peça de repertori d'escola bolera i una altra de folklore.
· Interpretación de un palo de Baile flamenco.
· Interpretació d'un palo de ball flamenc.
· Exercici pràctic de tècniques bàsiques del flamenc.
· Exercici teoricopràctic de música.

b) Dansa clàssica
· Exercici pràctic de dansa clàssica.
· Exercici pràctic de puntes i de tècnica específica per a barons.
· Exercici de dansa contemporània.
· Exercici teoricopràctic de música.

c) Dansa contemporània
· Exercici pràctic de dansa clàssica. 
· Exercici pràctic de tècniques de dansa contemporània.
· Exercici pràctic de body-contact.
· Exercici pràctic d'improvisació. 
· Exercici teoricopràctic de música.

d) Dansa espanyola
· Exercici de dansa clàssica.
· Exercici d'escola bolera i interpretació d'una peça de repertori.
· Exercici de tècnica de sabata.
· Interpretació d'una peça de folklore.
· Exercici teoricopràctic de música.

Tercer curs

La prova d'accés a tercer curs versarà sobre els continguts terminals del segon curs d'ensenyances professionals de les diferents especialitats. La prova disposarà de la següent estructura, quant a exercicis, per a cada una de les especialitats de dansa:

a) Ball flamenc
· Exercici de Tècniques bàsiques de dansa.
· Exercici de Dansa espanyola. Interpretació d'una peça de repertori d'Escola pista de birles i una altra de Folklore.
· Interpretació de dos pals de Ball flamenc.
· Exercici pràctic de Tècniques bàsiques del flamenc.
· Exercici pràctic de Taller coreogràfic: creació sobre un fragment musical proposat pel tribunal.
· Exercici teoricopràctic de Música.

b) Dansa clàssica
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Puntes i de Tècnica específica per a barons.
· Exercici de Dansa contemporània.
· Exercici teoricopràctic de Música.

c) Dansa contemporània
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Tècniques de dansa contemporània.
· Exercici pràctic de Body-contact.
· Exercici pràctic d'Improvisació.
· Exercici teoricopràctic de Música.

d) Dansa espanyola
· Exercici de Dansa clàssica.
· Exercici d'escola bolera i interpretació d'una peça de repertori.
· Exercici de Tècnica de sabata.
· Interpretació d'una peça de Folklore.
· Exercici de Taller coreogràfic.
· Exercici teoricopràctic de Música.

Quart curs

La prova d'accés a quart curs versarà sobre els continguts terminals del tercer curs d'ensenyances professionals de les diferents especialitats. La prova disposarà de la següent estructura, quant a exercicis, per a cada una de les especialitats de dansa:

a) Ball flamenc
· Exercici de Tècniques bàsiques de dansa.
· Exercici de Dansa espanyola. Interpretació d'una peça de repertori d'Escola pista de birles i una peça de Dansa estilitzada.
· Interpretació de dos pals de Ball flamenc.
· Exercici pràctic de Tècniques bàsiques del flamenc.
· Exercici pràctic de Taller coreogràfic: creació sobre un fragment musical proposat pel tribunal.
· Exercici teoricopràctic de Música.

b) Dansa clàssica
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Puntes i de Tècnica específica per a barons.
· Interpretació d'una variació de repertori clàssic que es corresponga amb els continguts terminals de l'assignatura de tercer curs.
· Exercici de Dansa contemporània.
· Exercici teoricopràctic de Música.

c) Dansa contemporània
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Tècniques de dansa contemporània.
· Exercici pràctic de Body-contact.
· Exercici d'improvisació.
· Exercici de Composició coreogràfica on els elements de suport a la creació els aporte el propi tribunal.
· Exercici teoricopràctic de Música.

d) Dansa espanyola
· Exercici de Dansa clàssica.
· Exercici d'escola bolera i interpretació d'una peça de repertori.
· Interpretació d'una obra de Dansa estilitzada.
· Exercici de Flamenc.
· Interpretació d'una peça de Folklore.
· Exercici de Taller coreogràfic.
· Exercici teoricopràctic de Música.

Quint Curs

La prova d'accés a quint curs versarà sobre els continguts terminals del quart curs d'ensenyances professionals de les diferents especialitats. La prova disposarà de la següent estructura, quant a exercicis, per a cada una de les especialitats de dansa:

a) Ball flamenc
· Exercici de Tècniques bàsiques de dansa.
· Exercici de Dansa espanyola. Interpretació d'una peça de repertori d'escola bolera i una peça de Dansa estilitzada.
· Interpretació de dos pals de Ball flamenc.
· Exercici pràctic de Tècniques bàsiques del flamenc.
· Exercici musical sobre diferents cants i tocs de guitarra flamencs.
· Exercici pràctic de Taller coreogràfic: creació sobre un fragment musical proposat pel tribunal.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici de Maquillatge.
· Exercici teoricopràctic de Música.

b) Dansa clàssica
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Puntes i de Tècnica específica per a barons.
· Interpretació d'una variació de repertori clàssic que es corresponga amb els continguts terminals de l'assignatura de quart curs.
· Exercici de Dansa contemporània.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici de Maquillatge.
· Exercici teoricopràctic de Música.

c) Dansa contemporània
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Tècniques de dansa contemporània.
· Exercici pràctic de Body-contact.
· Exercici d'improvisació.
· Exercici de composició coreogràfica on els elements de suport a la creació l'aportació el propi tribunal.
· Exercici d'anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici de maquillatge.
· Exercici teoricopràctic de Música.

d) Dansa espanyola
· Exercici de Dansa clàssica.
· Exercici d'escola bolera i interpretació d'una peça de repertori.
· Interpretació d'una obra de Dansa estilitzada.
· Exercici de Flamenc.
· Exercici de Taller coreogràfic.
· Exercici de Dansa contemporània.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici de Maquillatge.
· Exercici teoricopràctic de Música.

Sext curs

La prova d'accés a sext curs versarà sobre els continguts terminals del quint curs d'ensenyances professionals de les diferents especialitats. La prova disposarà de la següent estructura, quant a exercicis, per a cada una de les especialitats de dansa:

a) Ball flamenc
· Exercici de Tècniques bàsiques de dansa.
· Exercici de Dansa espanyola. Interpretació d'una peça de repertori d'escola bolera i una peça de Dansa estilitzada.
· Interpretació d'una peça de Ball flamenc.
· Exercici musical sobre diferents cants i tocs de guitarra flamencs.
· Exercici pràctic de Taller coreogràfic: creació sobre un fragment musical proposat pel tribunal.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici d'Origen i evolució de la dansa.
· Exercici d'Anàlisi musical dels elements rítmics, formals i estilístics d'un fragment musical a través de l'audició.

b) Dansa clàssica
· Exercici pràctic de Dansa clàssica. · Interpretació d'una variació de repertori clàssic que es corresponga amb els continguts terminals de l'assignatura de quint curs.
· Interpretació d'una Composició coreogràfica d'estil neoclàssic o d'un coreògraf actual en què predomine el llenguatge de la dansa clàssica, d'una duració no superior a 3 minuts.
· Exercici de Dansa contemporània.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici d'Origen i evolució de la dansa.
· Exercici d'Anàlisi musical dels elements rítmics, formals i estilístics d'un fragment musical a través de l'audició.

c) Dansa contemporània
· Exercici pràctic de Dansa clàssica.
· Exercici pràctic de Tècniques de dansa contemporània.
· Exercici pràctic de Body-contact.
· Exercici de composició coreogràfica on els elements de suport a la creació l'aportació el propi tribunal.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici d'Origen i evolució de la dansa. · Exercici d'Anàlisi musical dels elements rítmics, formals i estilístics d'un fragment musical a través de l'audició.

d) Dansa espanyola
· Exercici de Dansa clàssica.
· Exercici d'Escola pista de birles i interpretació d'una peça de repertori.
· Interpretació d'una peça de Dansa estilitzada.
· Exercici de Flamenc.
· Exercici de Taller coreogràfic.
· Exercici de Dansa contemporània.
· Exercici d'Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa.
· Exercici d'Origen i evolució de la dansa.
· Exercici d'Anàlisi musical dels elements rítmics, formals i estilístics d'un fragment musical a través de l'audició.

Sí. L'alumnat d'ensenyances elementals que desitge realitzar un canvi d'especialitat, podrà sol·licitar l'ingrés en primer curs en la nova especialitat, en la qual podrà formalitzar la matrícula de forma condicionada a l'existència de places vacants. Per a això, s'utilitzarà el model que figura en l'annex I de l'esmentada Orde 28/2011, de 10 de maig. L'alumnat en esta situació no haurà de tornar a realitzar la prova d'ingrés, i podrà accedir a les places vacants d'acord amb la nota mitjana del seu expedient acadèmic. Este alumnat conservarà la qualificació obtinguda en les assignatures comunes a ambdós especialitats.

Opció A: Readmissió, que és la via a què podran acollir-se els que, darrere d'haver superat algun curs en les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa i hagen causat baixa, desitgen reprendre els seus estudis. No tindrà consideració de readmissió la sol·licitud de represa d'estudis després de l'abandó de les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa en el primer curs, sense que l'alumne o alumna haja promocionat, i en este cas, l'alumne o alumna haurà de tornar a realitzar la prova d'ingrés o d'accés a primer curs, respectivament. Per a sol·licitar la readmissió, l'alumne o alumna deurà no haver esgotat el límit de permanència en les ensenyances elementals o en el curs corresponent, així com haurà de poder finalitzar els estudis en els anys de què dispose fins a aconseguir el límit de permanència establit en la normativa vigent. En cas contrari, la sol·licitud de readmissió estarà condicionada a la amb l'autorització prèvia de l'ampliació de permanència. Les sol·licituds de readmissió es realitzarà per mitjà del model que conté l'annex I de la present orde.

Opció B: prova d'accés a cursos diferents del primer d'ensenyances elementals o professionals.

3. Promoció

Segons la normativa vigent els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la totalitat de les assignatures de cada curs o tinguen avaluació negativa en una assignatura com a màxim.
 
Segons la normativa vigent, en el cas de música, en el supòsit d'assignatures pendents referents a pràctica instrumental, la recuperació haurà de realitzar-se en la classe del curs següent. En el cas de dansa, en el supòsit d'assignatures pendents, la recuperació haurà de realitzar-se en la classe del curs següent, sempre que forme part del mateix. Per a la resta d'assignatures, els centres establiran en els seus projectes educatius, els criteris per a la recuperació de les mateixes. En cap cas es podrà qualificar l'assignatura motiu de promoció sense haver aprovat l'assignatura pendent.
 
L'alumnat que al terme de Quart curs tingueren pendents d'avaluació positiva tres assignatures o més, hauran de repetir el curs en la seua totalitat. Quan la qualificació negativa es produïsca en una o en dos assignatures només serà preceptiu cursar les assignatures pendents.

Segons la normativa vigent, els alumnes promocionaran de curs quan hagen superat la totalitat de les assignatures de cada curs o tinguen avaluació negativa com a màxim en dos assignatures. En el cas de música, en el supòsit d'assignatures pendents referides a pràctica instrumental o cant, i en el cas de dansa, les assignatures pendents referides a la pràctica de la dansa, la recuperació haurà de realitzar-se en la classe del curs següent si forma part del mateix. En la resta dels casos els alumnes hauran d'assistir a les classes de les assignatures no superades en el curs anterior.

La qualificació negativa en tres o més assignatures d'un o més cursos impedirà la promoció d'un alumne al curs següent.

Els alumnes que al terme del sext curs tingueren pendents d'avaluació positiva tres assignatures o més, hauran de repetir el curs en la seua totalitat. Quan la qualificació negativa es produïsca en una o dos assignatures, només serà preceptiu cursar les assignatures pendents.

4. Límits de permanència

Segons la normativa vigent, el límit de permanència en les ensenyances elementals serà de cinc anys. L'alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs.

Segons la normativa vigent, el límit de permanència en les ensenyances professionals de Música serà de huit anys. L'alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en 6t curs, fins a completar el límit de permanència.
 
En els dos casos (ensenyances elementals i professionals) la conselleria competent en matèria d'educació podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, que determinats alumnes puguen ampliar un any més el límit de permanència en supòsits de malaltia greu o altres circumstàncies que meresquen semblant consideració i que impedisquen el normal desenrotllament dels estudis. 
 
L'alumnat podrà sol·licitar l'ampliació excepcional d'un any en el límit de permanència, per mitjà de sol·licitud davant de la direcció del conservatori o centre privat autoritzat, segons model de l'annex XII l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana ( DOCV 17.05.2011), abans del 20 de setembre del curs acadèmic, adjuntant la documentació següent:
 
a) Escrit de motivació de la sol·licitud, exposant la situació i circumstàncies que l'han ocasionat.
b) Un certificat acadèmic oficial dels estudis superats fins al moment de sol·licitar la permanència excepcional durant un any més.
c) Un informe mèdic que acredite la malaltia greu o la situació de l'alumne o alumna, o bé un informe del sol·licitant sobre la situació personal que li va impedir cursar de forma normal els estudis corresponents.
d) Quants altres documents acreditatius estime convenient aportar la persona interessada.
 
Una vegada rebuda la documentació anterior en el centre, en el termini màxim de deu dies hàbils, la direcció del centre emetrà un informe favorable o desfavorable respecte a la continuïtat de l'alumne o alumna en el centre per a prosseguir els seus estudis, i el remetrà, junt amb la resta de la documentació a la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica.
La direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica dictarà una resolució expressa a este efecte, que notificarà a l'interessat i a la direcció del centre en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud, podent entendre's com desestimatoris els efectes del silenci administratiu. Contra este acte administratiu, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior de l'òrgan directiu que va dictar l'acte.

5. Ampliació de matrícula

En les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa, l'autorització perquè l'alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d'un curs, es realitzarà en els termes establits, respectivament, en l'article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l'article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l'article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l'article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.
· Article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència del consell escolar de cada centre públic, o dels òrgans competents en el cas de centres privats.
· Article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència del consell escolar de cada centre públic, o dels òrgans competents en el cas de centres privats. 
· Article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència del Consell Escolar de cada centre públics i dels òrgans competents en el cas de centres privats.
· Article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència de l'òrgan de coordinació docent, o dels òrgans competents en el cas de centres privats.
 
L'alumnat que tinga l'edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé una edat inferior, només podrà realitzar una única ampliació de matrícula. L'ampliació implicarà la matrícula en el curs que li corresponga a l'alumne o alumna, i simultàniament en el curs immediatament superior.
L'alumnat que, en un determinat moment, supere l'edat establida per a cursar les ensenyances elementals o professionals amb caràcter ordinari, podrà realitzar més d'una ampliació de matrícula. Les ampliacions de matrícula no quedaran limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l'alumne o alumna podrà matricular-se en un o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l'alumne o alumna promociona fins a un curs que li permeta finalitzar les ensenyances amb l'edat establida, amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l'alumne o alumna es regirà segons el que disposa l'apartat anterior.
 
L'alumnat que curse ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, i que desitge matricular-se en més d'un curs simultàniament, haurà de presentar la seua sol·licitud segons el model que figura en l'annex XI, i complir els requisits següents:
a) Superar una avaluació de totes i cada una de les assignatures, sempre que estes no hagen sigut superades amb anterioritat, del curs o cursos anteriors a aquell a què es desitja promocionar.
b) Tindre una nota mitjana mínima de set punts en l'expedient acadèmic.
c) Disposar d'una nota mitjana mínima de nou punts en les assignatures d'Instrument Principal o Veu ja superades, en el cas de Música; en les assignatures de Dansa Espanyola i Ball Flamenc, en l'especialitat de Ball Flamenc de Dansa; l'assignatura Dansa Clàssica, en l'especialitat de Dansa Clàssica; l'assignatura de Tècniques de Dansa Contemporània, en l'especialitat de Dansa Contemporània; i les assignatures d'Escola Bolera, Dansa Estilitzada i Flamenc, en l'especialitat de Dansa Espanyola.
d) Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cada una de les assignatures ja superades.
 
L'alumne o els seus representants legals, si és menor d'edat, podran sol·licitar l'ampliació de matrícula davant de l'òrgan competent del conservatori o centre privat autoritzat. El termini per a sol·licitar les ampliacions de matrícula en cada curs escolar comprendrà fins que tinga lloc la primera sessió d'avaluació de caràcter trimestral. 
 
Després de la recepció de la sol·licitud al centre, l'equip docent de l'alumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora, emetrà un informe on farà una valoració de les capacitats de treball i progrés manifestades per l'alumne o alumna des del principi del curs, la seua assistència regular a totes les assignatures, la maduresa i el desenrotllament, segons la seua edat i curs, així com la seua responsabilitat en les activitats de grup. L'equip docent entregarà a la direcció del centre l'informe, on constarà la firma de tot el professorat que forma part de l'equip docent de l'alumne o alumna, i certificant si complix o no els objectius proposats i posseïx els coneixements necessaris per a promocionar al curs o cursos sol·licitats.
 
Així mateix, prèviament a la firma de l'informe per part de l'equip docent, serà preceptiu mantindre una reunió informativa amb l'alumne o alumna, o amb els seus representants legals si és menor d'edat, sobre les conseqüències acadèmiques que es deriven de fer efectiva l'ampliació de matrícula.
 
Una vegada emés l'informe de l'equip docent, mantinguda la reunió amb l'alumne o alumna, o bé amb els seus representants legals, i comprovada la documentació, la direcció del centre emetrà un informe fent constar que el centre disposa de recursos per a atendre l'ampliació de la matrícula de l'alumne o alumna, sense derivar en un increment de la plantilla del professorat.
 
Tota la documentació expressada anteriorment serà remesa al consell escolar del centre en el cas de les ensenyances elementals i professionals de Música i de les ensenyances elementals de Dansa, o a l'òrgan de coordinació docent, en el cas de les ensenyances professionals de Dansa. La resolució de la sol·licitud correspondrà a estos òrgans, o a qui corresponga exercir eixes funcions en cas que no existisquen en un centre. En els conservatoris, s'estimarà o es desestimarà de forma motivada la sol·licitud en el termini màxim d'un mes, i es podran entendre desestimades les sol·licituds si no es dicta una resolució expressa en este termini. Contra les resolucions dictades en els conservatoris, cabrà interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte administratiu.

6. Obtenció directa de certificat

Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música constaran de dos exercicis. El centre docent establirà l'orde de realització de les parts i els exercicis de la prova:
 
1. Prova d'especialitat instrumental.
· Lectura a primera vista d'un fragment adequat a l'instrument.
· Interpretació de tres obres d'entre un llistat de sis, presentat per l'alumne o alumna, pertanyents a diferents estils. L'alumne o alumna elaborarà el llistat de sis obres triant d'entre aquelles previstes per a cada especialitat instrumental, a proposta del centre docent. Els participants entregaran al tribunal còpies de les peces que vagen a interpretar, així com els originals de les mateixes.
 
El tribunal podrà admetre altres obres que, al seu criteri, siguen equiparables a les publicades en el llistat, i que s'adeqüen al mateix nivell o superior que les propostes per a la prova d'accés a les ensenyances professionals en l'especialitat corresponent.
En el cas que una obra presentada conste de diversos moviments, el tribunal podrà indicar a l'aspirant que interprete un moviment o diversos d'ells.
L'alumnat que presente obres amb acompanyament estarà obligat a interpretar-les amb ell, aportant el seu propi acompanyant.
En la prova es valorarà la interpretació de memòria de les peces presentades i la dificultat de les mateixes.
 
2. Prova de llenguatge musical. Constarà de dos apartats: un de caràcter teòric i un altre pràctic.
· Prova teòrica. En ella es realitzaran dos exercicis:
a) Prova de capacitat auditiva. Realització d'un dictat musical a una veu amb els compassos de 2/4, 3/4 o 4/4.
b) Prova de coneixements teòrics del llenguatge musical, escrit i amb cinc preguntes a proposta del tribunal.
 
· Prova pràctica. També constarà de dos exercicis:
a) Prova de lectura rítmica en clau de Sol en segona línia i en clau de Fa en quarta línia.
b) Prova de lectura entonada en la tonalitat de Do Major.
Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música i Dansa hauran de realitzar-se amb anterioritat al 15 de desembre del curs escolar, en les dates que determine cada centre, en virtut de la seua autonomia organitzativa, pel seu respectiu Consell Escolar o per qui tinga atribuïdes les seues funcions. Els centres realitzaran una convocatòria amb caràcter anual en el cas de Dansa i una convocatòria anual per a cada una de les especialitats instrumentals de música que cada centre tinga autoritzades.
La documentació que haurà d'aportar-se junt amb la sol·licitud de realització de la prova per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, que figura en l'annex XIII, serà la següent:
 
a) Imprés de sol·licitud d'inscripció. En el cas de les ensenyances elementals de Música, en la dita sol·licitud constarà l'especialitat instrumental en què es realitzarà la prova.
b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l'obertura de l'expedient i els drets d'examen. c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat, en cas de sol·licitar les reduccions corresponents.
d) En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu expedit per l'administració competent, acompanyat d'una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves.

Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Dansa constaran de quatre exercicis i s'ajustaran als continguts terminals de Quart curs de les ensenyances elementals de Dansa:
 
1. Dansa acadèmica
 
Esta prova serà dirigida per un docent del centre, que estarà acompanyat per un o una pianista acompanyant.
Es valorarà l'aplicació del treball en dehors, la precisió en el bot i el gir, la qualitat de moviment quant a dinàmica, velocitat, neteja en l'execució, l'expressivitat aplicada al treball propi de l'assignatura, la coordinació i la correcció de l'ús de les puntes en el cas de les xiques.
 
La prova consistirà en la realització d'una classe de dansa clàssica amb exercicis específics:
· En la barra.
· En el centre.
· Sobre les sabatilles de puntes en la barra.
· Exercici d'improvisació sobre un fragment musical amb una duració no superior a tres minuts.
 
2. Dansa espanyola (folklore, escola pista de birles i tècnica de sabata) prova consistirà en la realització de diferents exercicis i variacions breus en les matèries de Folklore, Escola Pista de birles i Tècnica de Sabata.
 
2.1. Els exercicis de Folklore consistiran en:
a) Passos bàsics tradicionals, danses i balls tradicionals del seu nivell.
b) Coreografies de folklore valencià sense acompanyament de castanyoles.
 
2.2. Els exercicis d'Escola Pista de birles consistiran en:
a) Tocs de castanyoles senzills, amb diferents ritmes.
b) Braceig amb castanyoles.
c) Desplaçaments i formes de caminar acompanyats de castanyoles.
d) Passos bàsics de l'escola pista de birles.
e) Varietat de girs simples, coordinats amb el suport de la mirada i els braços.
 
2.3. Les proves de tècnica de sabata consistiran en:
a) Exercicis de braceig i zapateado a ritme de tangos o farruca.
b) Acompanyament dels ritmes bàsics amb palmes a temps i contratemps.
c) Marcatges bàsics i formes de caminar a ritme de tangos, tanguets o farruca.
d) 1a i 2a sevillana corralera (sense braços i sense castanyoles).
 
Es valoraran els aspectes següents:
· Folklore: el concepte de l'estil, la musicalitat i la interpretació de la dansa.
· Escola pista bolera: la col·locació del cos, la coordinació de moviments (cames, tors, cap i braços) dins del ritme utilitzat, aplicant musicalitat i estil.
· Tècnica de Sabata: la col·locació del cos, el control i la subjecció de l'esquena, la flexió correcta dels genolls i la qualitat sonora dels peus. El caràcter i l'estil característics del flamenc.
 
3. Expressió musical i rítmica
 
La prova serà dirigida per un docent del centre i consistirà en:
· Diferenciació auditiva de compassos binaris, ternaris o quaternaris en diverses peces musicals interpretades en l'aula.
· Interpretació vocal d'un fragment musical, posant especial atenció en el frasege -amb articulacions i respiracions adequades- i en les entrades darrere de possibles pauses del so.
· Repetició d'estructures rítmiques propostes, recorrent-se a la utilització d'instrumental de xicoteta percussió o a la percussió corporal.
· Diferenciació auditiva de peces musicals en modalitat major o menor.
· Senyalització escrita sobre una partitura de solfeig, de determinats elements teòrics com els matisos (indicant el seu significat), els tipus d'articulacions aparegudes (lligadures d'unió o d'expressió, stacattos...), calderons, etc.
 
4. Iniciació a la dansa contemporània
 
Esta prova serà dirigida per un docent del centre, que estarà acompanyat per un o una pianista acompanyant.
La prova consistirà en la realització d'una classe de dansa contemporània amb exercicis específics:
· Exercicis de desplaçament on es demostre l'adquisició d'un adequat ús de l'espai a través de propostes diverses, com a treball per nivells, canvis de direcció, diferents dinàmiques...
· Demostració del nivell d'assimilació de la consciència corporal. Exercicis de sòl i de peu on es mostre l'alineació corporal, la mobilitat del tors i la coordinació.
· Exercicis breus de composició que mostren la capacitat memorística i la seguretat en l'execució.
· Exercicis d'improvisació a partir de paràmetres com la velocitat, la dinàmica, la força, l'espai, la musicalitat i pautes qualitatives de moviment.
· Mostra d'una breu composició de creació pròpia d'una duració no superior a dos minuts on s'aprecie, a més de la seguretat i la neteja en l'execució, una adequada estructura amb inici, desenrotllament i final. Per a este exercici el candidat haurà d'aportar la música.
 
Les proves per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música i Dansa hauran de realitzar-se amb anterioritat al 15 de desembre del curs escolar, en les dates que determine cada centre, en virtut de la seua autonomia organitzativa, pel seu respectiu Consell Escolar o per qui tinga atribuïdes les seues funcions. Els centres realitzaran una convocatòria amb caràcter anual en el cas de Dansa i una convocatòria anual per a cada una de les especialitats instrumentals de música que cada centre tinga autoritzades.
La documentació que haurà d'aportar-se junt amb la sol·licitud de realització de la prova per a l'obtenció directa del Certificat d'Ensenyances Elementals de Música o de Dansa, que figura en l'annex XIII, serà la següent:
 
a) Imprés de sol·licitud d'inscripció. En el cas de les ensenyances elementals de Música, en la dita sol·licitud constarà l'especialitat instrumental en què es realitzarà la prova.
b) Justificant del pagament de taxes corresponent a l'obertura de l'expedient i els drets d'examen. c) Fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat, en cas de sol·licitar les reduccions corresponents.
d) En el cas d'alumnat que presente algun tipus de discapacitat, certificat oficial acreditatiu expedit per l'administració competent, acompanyat d'una sol·licitud expressa del tipus d'adaptacions o mitjans que necessita per a poder realitzar les proves.

7. Convalidaciones

Realitzar una sol·licitud expressant les assignatures que es desitgen convalidar i es remet al centre o a la direcció general competent en matèria d'educació perquè tramite l'expedient. La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

· Certificat de matrícula en el curs actual especificant les assignatures matriculades.
· Certificat dels estudis cursats amb anterioritat en un altre o altres plans d'estudis. 

Convalidació d'assignatures dels vigents plans d'estudi d'ensenyances artístiques de Música i Dansa 

Plantilla descarregable per a omplir sol·licitud

Segons la normativa vigent, els alumnes que cursen més d'una especialitat únicament cursaran les assignatures comunes en una d'estes. Una vegada superades en una especialitat, la qualificació obtinguda serà vàlida per a la resta d'especialitats. En els documents d'avaluació de cada especialitat es farà constar la qualificació de les assignatures comunes superades.

Per a sol·licitar les convalidacions, l'alumnat haurà de seguir les instruccions de les següents pàgines: 

A més, l'alumnat de Dansa estarà exempt d'Educació Física, en Educació Secundària Obligatòria i en Batxillerat, presentant el certificat d'estudis i matrícula en ensenyances professionals de Dansa.

Les sol·licituds es presentaran preferentment al centre on l'alumne o alumna estiga matriculat en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat abans del dia 31 d'octubre, i seran segellades i datades pels centres en el moment de la presentació. L'alumnat dels centres públics també podrà presentar la sol·licitud a través de qualsevol mitjà dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

 

Per a sol·licitar les convalidacions, l'alumnat haurà d'adjuntar la documentació següent:
· Annex X de l'Orde 28/2011
· Certificat acadèmic oficial dels estudis de Batxillerat, on s'acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat amb què se sol·licita realitzar la convalidació.
· Certificat de matrícula de les ensenyances professionals de Música o de Dansa.

L'alumnat haurà de sol·licitar la convalidació, preferentment, davant de la direcció del conservatori o del centre degudament autoritzat d'ensenyances professionals de Música o de Dansa abans del 31 d'octubre, i les sol·licituds seran segellades i datades pels centres en el moment de la presentació. L'alumnat dels conservatoris també podrà presentar la sol·licitud a través de qualsevol mitjà dels previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
L'alumnat que curse simultàniament una assignatura objecte de convalidació i la matèria o matèries de Batxillerat que cal superar per a obtindre esta convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula de Batxillerat en el moment de la sol·licitud. Perquè la convalidació es faça efectiva haurà de presentar el certificat acadèmic que acredite la superació de la matèria o matèries de Batxillerat corresponents abans de la data en què es realitze l'avaluació final extraordinària, si n'hi ha, en qualsevol altre cas l'assignatura figurarà com a pendent.
Les convalidacions de les assignatures de les ensenyances professionals de Música o Dansa es reflectiran en els documents oficials d'avaluació fent constar l'expressió «convalidada» i el codi «CV» en la casella referida a la qualificació de les assignatures objecte de convalidació.
Les assignatures objecte de convalidació no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana.
 

Convalidació de diverses assignatures de les ensenyances professionals de música amb determinades matèries de Batxillerat
Assignatura de les ensenyances professionals de Música que es convalida Matèria de Batxillerat amb què es convalida
1r curs d'Anàlisi o 1r curs de Fonaments de Composició Anàlisi Musical II
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual
1r i 2n curs d'Història de la Música Història de la Música i de la Dansa
1r curs de Llenguatge Musical Llenguatge i Pràctica Musical

 

Convalidació de diverses assignatures de les ensenyances professionals de dansa amb determinades matèries de Batxillerat
Assignatura de les ensenyances professionals de Dansa que es convalida Matèria de Batxillerat amb què es convalida
1r i 2n cursos d'Anatomia i Biomecànica Aplicada a la Dansa Anatomía Aplicada
Interpretació i Creativitat i Dansa Arts Escèniques
Cultura Audiovisual Cultura Audiovisual
Origen i Evolució de la Dansa i una entre les assignatures següents:
  • Origen i Evolució del Flamenc
  • Història de la Dansa Clàssica
  • Història de la Dansa Moderna i Contemporània
  • Història de la Dansa Espanyola
Història de la Música i de la Dansa
1r, 2n i 3r cursos de Música Llenguatge i Pràctica Musical

 

8. Equivalències

El títol de Professor establit en el Decret 2618/1966, únicament a l'efecte de la impartició de la docència de les ensenyances elementals i professionals de música, és equivalent a les titulacions a què es referix l'article 96.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; segons l'article 1 del Reial Decret 900/2010, de 9 de juliol, pel que el títol de Professor de Música, regulat a l'empar del Decret 2618/1966, de 10 de setembre, i el diploma de Cantant d'òpera, expedit a l'empar del Decret 313/1970, de 29 de gener, es declaren equivalents a les titulacions a què es referix l'article 96.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a impartir les ensenyances elementals i professionals de música establides en la dita Llei.

9. Docència

No, perquè el certificat d'Ensenyaments Elementals de Música o de Dansa és només un certificat acreditatiu dels estudis realitzats o superats.

No, perquè segons la normativa vigent per a impartir la docència de les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa serà necessari estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, enginyer o arquitecte, o titulació equivalent als efectes de docència. A més, per a exercir la docència de les ensenyances artístiques professionals es requerirà, així mateix, una formació pedagògica i didàctica per part del professorat (article15.1 del Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'establixen els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances artístiques regulades en la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació, BOE 09/04/2010).

Segons el Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de tenir els mestres dels centres privats d'educació infantil i d'educació primària (BOE 13/07/2013), per a exercir la docència en l'especialitat de Música es requerirà:
 
1. Els ensenyaments de música en l'educació primària els han d'impartir mestres que estiguin en possessió del títol de graduat que habiliti per a l'exercici de la professió regulada de mestre en educació primària i que inclogui una menció en música.
 
Aquests ensenyaments també els poden impartir els qui estiguin en possessió del títol
de mestre especialista en música, o diplomat en professorat d'educació general bàsica o
mestre de primer ensenyament amb l'especialitat corresponent.
 
2. Els mestres als quals es refereix l'apartat anterior que no tinguin la menció
qualificadora, els requisits o l'especialitat indicada poden impartir els ensenyaments de
música en centres docents privats d'educació primària, sempre que estiguin en possessió d'algun dels requisits següents:
 
·Títol superior de música relatiu als ensenyaments artístics superiors a què es
refereix l'article 54 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.
 
·Llicenciat en musicologia o en història i ciència de la música.
 
·Títol superior de música de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació
general del sistema educatiu, o titulacions declarades equivalents als efectes de docència.
 
·Títol professional de música de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, o de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 
·Diploma elemental o haver cursat els ensenyaments de solfeig i teoria de la
música, conjunt coral i instrument corresponents al grau elemental de conformitat amb el
Decret 2618/1966, de 10 de setembre.
 
·Haver superat els cursos de l'especialitat de música, segons el que estableix
l'article 7 del present Reial decret.
 
·Haver superat la fase d'oposició de l'especialitat de música segons el que
estableix l'article 8 d'aquest Reial decret.
 

Sí. Segons la normativa vigent per a impartir la matèria de Música d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat és necessària qualsevol titulació de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat, i acreditar estar en possessió del títol Professional de Música (article 42.2 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, o article 50.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig) o el títol de Professor regulat en el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, de reglamentació general dels conservatoris de Música (ANNEX del Reial Decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per a exercir la docència en les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria o de Batxillerat - BOE 17/07/2010).