T'interessa

Organismes

Portals

FAQ - Preguntes freqüents - Ampliació de matrícula

En les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa, l'autorització perquè l'alumnat, amb caràcter excepcional, es matricule en més d'un curs, es realitzarà en els termes establits, respectivament, en l'article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l'article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell, en l'article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i en l'article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell.
· Article 13 del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència del consell escolar de cada centre públic, o dels òrgans competents en el cas de centres privats.
· Article 12 del Decret 157/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència del consell escolar de cada centre públic, o dels òrgans competents en el cas de centres privats. 
· Article 14.3 del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència del Consell Escolar de cada centre públics i dels òrgans competents en el cas de centres privats.
· Article 15.2 del Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell: és competència de l'òrgan de coordinació docent, o dels òrgans competents en el cas de centres privats.
 
L'alumnat que tinga l'edat establida per a cursar, amb caràcter ordinari, les ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, o bé una edat inferior, només podrà realitzar una única ampliació de matrícula. L'ampliació implicarà la matrícula en el curs que li corresponga a l'alumne o alumna, i simultàniament en el curs immediatament superior.
L'alumnat que, en un determinat moment, supere l'edat establida per a cursar les ensenyances elementals o professionals amb caràcter ordinari, podrà realitzar més d'una ampliació de matrícula. Les ampliacions de matrícula no quedaran limitades únicament al curs immediatament superior, de manera que l'alumne o alumna podrà matricular-se en un o més cursos superiors simultàniament. Si, com a conseqüència de les ampliacions de matrícula i la superació dels cursos superiors de què consten les ampliacions de matrícula, l'alumne o alumna promociona fins a un curs que li permeta finalitzar les ensenyances amb l'edat establida, amb caràcter ordinari, o bé amb una edat inferior, l'alumne o alumna es regirà segons el que disposa l'apartat anterior.
 
L'alumnat que curse ensenyances elementals o professionals de Música o de Dansa, i que desitge matricular-se en més d'un curs simultàniament, haurà de presentar la seua sol·licitud segons el model que figura en l'annex XI, i complir els requisits següents:
a) Superar una avaluació de totes i cada una de les assignatures, sempre que estes no hagen sigut superades amb anterioritat, del curs o cursos anteriors a aquell a què es desitja promocionar.
b) Tindre una nota mitjana mínima de set punts en l'expedient acadèmic.
c) Disposar d'una nota mitjana mínima de nou punts en les assignatures d'Instrument Principal o Veu ja superades, en el cas de Música; en les assignatures de Dansa Espanyola i Ball Flamenc, en l'especialitat de Ball Flamenc de Dansa; l'assignatura Dansa Clàssica, en l'especialitat de Dansa Clàssica; l'assignatura de Tècniques de Dansa Contemporània, en l'especialitat de Dansa Contemporània; i les assignatures d'Escola Bolera, Dansa Estilitzada i Flamenc, en l'especialitat de Dansa Espanyola.
d) Haver obtingut una qualificació mínima de set punts en totes i cada una de les assignatures ja superades.
 
L'alumne o els seus representants legals, si és menor d'edat, podran sol·licitar l'ampliació de matrícula davant de l'òrgan competent del conservatori o centre privat autoritzat. El termini per a sol·licitar les ampliacions de matrícula en cada curs escolar comprendrà fins que tinga lloc la primera sessió d'avaluació de caràcter trimestral. 
 
Després de la recepció de la sol·licitud al centre, l'equip docent de l'alumne o alumna, coordinat pel tutor o tutora, emetrà un informe on farà una valoració de les capacitats de treball i progrés manifestades per l'alumne o alumna des del principi del curs, la seua assistència regular a totes les assignatures, la maduresa i el desenrotllament, segons la seua edat i curs, així com la seua responsabilitat en les activitats de grup. L'equip docent entregarà a la direcció del centre l'informe, on constarà la firma de tot el professorat que forma part de l'equip docent de l'alumne o alumna, i certificant si complix o no els objectius proposats i posseïx els coneixements necessaris per a promocionar al curs o cursos sol·licitats.
 
Així mateix, prèviament a la firma de l'informe per part de l'equip docent, serà preceptiu mantindre una reunió informativa amb l'alumne o alumna, o amb els seus representants legals si és menor d'edat, sobre les conseqüències acadèmiques que es deriven de fer efectiva l'ampliació de matrícula.
 
Una vegada emés l'informe de l'equip docent, mantinguda la reunió amb l'alumne o alumna, o bé amb els seus representants legals, i comprovada la documentació, la direcció del centre emetrà un informe fent constar que el centre disposa de recursos per a atendre l'ampliació de la matrícula de l'alumne o alumna, sense derivar en un increment de la plantilla del professorat.
 
Tota la documentació expressada anteriorment serà remesa al consell escolar del centre en el cas de les ensenyances elementals i professionals de Música i de les ensenyances elementals de Dansa, o a l'òrgan de coordinació docent, en el cas de les ensenyances professionals de Dansa. La resolució de la sol·licitud correspondrà a estos òrgans, o a qui corresponga exercir eixes funcions en cas que no existisquen en un centre. En els conservatoris, s'estimarà o es desestimarà de forma motivada la sol·licitud en el termini màxim d'un mes, i es podran entendre desestimades les sol·licituds si no es dicta una resolució expressa en este termini. Contra les resolucions dictades en els conservatoris, cabrà interposar recurs d'alçada davant de l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte administratiu.