Vagues - Serveis Mínims

Vagues - Serveis Mínims

La vaga és la comunicació del cessament temporal, col·lectiu i concertat de la prestació del treball, per part dels treballadors/as, com a mesura de pressió per a la defensa dels seus interessos. Són els representants dels treballadors els qui han de comunicar l'acord de declaració de vaga tant a l'empresari o empresaris afectats, com a l'Autoritat Laboral.

Tal com assenyala l'article 6 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març de 1977, sobre relacions de treball:

  1. L'exercici del dret de vaga no extingix la relació de treball, ni pot donar lloc a cap sanció, llevat que el treballador, durant esta, incorreguera en falta laboral.

  2. Durant la vaga s'entendrà suspés el contracte de treball i el treballador no tindrà dret al salari.

  3. El treballador en vaga romandrà en situació d'alta especial en la Seguretat Social, amb suspensió de l'obligació de cotització per part de l'empresari i del mateix treballador. El treballador en vaga no tindrà dret a la prestació per desocupació, ni a l'econòmica per incapacitat laboral transitòria.

  4. Es respectarà la llibertat de treball d'aquells treballadors que no volgueren sumar-se a la vaga.

  5. Mentre dure la vaga, l'empresari no podrà substituir als vaguistes per treballadors que no estigueren vinculats a l'empresa al temps de ser comunicada la mateixa, excepte cas d'incompliment de les obligacions contingudes en l'apartat número set d'este article.

  6. Els treballadors en vaga podran efectuar publicitat d'esta, en forma pacífica, i portar a efecte arreplegat de fons sense cap coacció.

  7. El Comité de vaga haurà de garantir durant la mateixa la prestació dels servicis necessaris per a la seguretat de les persones i de les coses, manteniment dels locals, maquinària, instal·lacions, matèries primeres i qualsevol altra atenció que fora precisa per a la ulterior represa de les tasques de l'empresa.

Serveis mínims

L'article 28.2 de la Constitució Espanyola disposa el següent: "Es reconeix el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. La llei que regule l'exercici d'este dret establirà les garanties precises per a assegurar el manteniment dels servicis essencials de la comunitat".

En aplicació del que es preveu en l'article 10 del Reial decret llei 17/1977, quan la vaga es declare en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de servicis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concórreguen circumstàncies d'especial gravetat, l'Autoritat Laboral podrà acordar les mesures necessàries per a assegurar el funcionament dels servicis.

L'Autoritat Laboral, després d'una valoració i ponderació dels béns o drets afectats, de l'àmbit personal, funcional o territorial de la vaga, de la seua duració i altres circumstàncies que concorren per a aconseguir el major equilibri entre el dret de vaga i aquells altres béns que el mateix servici essencial satisfà, dictarà resolució que serà comunicada a les parts interessades.

Enllaç per a accedir al tràmit

Últimes resolucions