Desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació transnacional

Desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació transnacional

 

COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT DE TREBALLADORS EN EL MARC D'UNA PRESTACIÓ DE SERVEIS TRANSNACIONAL

 

I. OBJECTE: A aquest efecte d'assegurar el compliment de la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional, l'empresari que desplace treballadors a Espanya en el marc d'una prestació de serveis transnacional haurà de comunicar el desplaçament a l'Autoritat Laboral competent en raó del territori en el qual hagen de prestar-se aquests serveis.

 

II. OBLIGATS: Estan obligades a realitzar aquesta comunicació totes les empreses establides en un Estat membre de la Unió Europea, o en un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que desplacen temporalment treballadors a Espanya en el marc d'una prestació de serveis transnacional, qualsevol que siga la legislació aplicable al contracte de treball, en qualsevol dels següents suposats:

a) Quan la prestació es realitze a favor d'una altra empresa que exercisca la seua activitat o estiga establida en territori espanyol.

b) Quan la prestació es realitze a favor d'un centre de treball de la mateixa empresa o del seu grup empresarial que es trobe en territori espanyol.

c) Quan els treballadors siguen desplaçats per una Empresa de Treball Temporal per a posar-los a la disposició d'una empresa usuària que exercisca la seua activitat o estiga establida en territori espanyol.

Sense perjudici de l'anterior, quan es tracte d'una empresa contractada o subcontractada per a realitzar treballs en una obra de construcció que supose el desplaçament de treballadors per a la prestació d'aquests serveis s'estarà al que es disposa en el següent enllaç.

 

III. EXCLUSIONS: Queden excloses de l'obligació de realitzar aquesta comunicació les empreses de la marina mercant, respecte del seu personal navegant, i els desplaçaments realitzats amb motiu del desenvolupament d'activitats formatives que no responguen a una prestació de serveis de caràcter transnacional.

Tampoc serà exigible la comunicació en el cas que la durada dels desplaçaments no excedisca de vuit dies, excepte quan l'empresa que desplaça als treballadors a Espanya siga una empresa de treball temporal, en aquest cas si estarà obligada.

 

IV. CONTINGUT DE LA COMUNICACIÓ: La comunicació de desplaçament contindrà les dades i informacions següents:

a) La identificació de l'empresa que desplaça al treballador.

b) El domicili fiscal d'aquesta empresa i el seu nombre d'identificació a l'efecte de l'Impost sobre el Valor Afegit.

c) Les dades personals i professionals dels treballadors desplaçats.

d) La identificació de l'empresa o empreses i, si escau, del centre o centres de treball on els treballadors desplaçats prestaran els seus serveis.

i) La data d'inici i la durada previstes del desplaçament.

f) La determinació de la prestació de serveis que els treballadors desplaçats van a desenvolupar a Espanya.

g) Les dades identificatives i de contacte d'una persona física o jurídica present a Espanya que siga designada per l'empresa com el seu representant per a servir d'enllaç amb les autoritats competents espanyoles i per a l'enviament i recepció de documents o notificacions, de ser necessari.

h) Les dades identificatives i de contacte d'una persona que puga actuar a Espanya en representació de l'empresa prestadora de serveis en els procediments d'informació i consulta dels treballadors, i negociació, que afecten als treballadors desplaçats a Espanya.

A més de l'anterior i en aplicació del que es disposa en l'article 22 de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, quan l'empresa que desplaça als treballadors a Espanya siga una empresa de treball temporal, la comunicació de desplaçament haurà d'incloure:

a) L'acreditació que, conforme a la legislació del seu Estat d'establiment, està vàlidament constituïda i reuneix els requisits per a posar a la disposició d'empreses usuàries, amb caràcter temporal, treballadors per ella contractats.

b) La precisió de les necessitats temporals de l'empresa usuària que es tracten de satisfer amb el contracte de posada a disposició, amb indicació del tipus de contracte de durada determinada utilitzat conforme al que es disposa en l'article 15 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

c) Una declaració responsable per la qual es confirme que el contracte de posada a disposició entre l'empresa de treball temporal i l'empresa usuària s'ha formalitzat per escrit en els termes legalment previstos i, d'altra banda, es garantisca que els treballadors desplaçats per l'empresa de treball temporal gaudiran de les condicions de treball previstes en la Llei 45/1999.

 

V. ÒRGAN COMPETENT: Sempre que la prestació de serveis transnacional vaja a realitzar-se en el territori de la Comunitat Valenciana, la destinatària de la comunicació d'aquest desplaçament serà l'Autoritat Laboral de la Comunitat Valenciana (Direcció general de Treball i Benestar Laboral), qui posarà en coneixement de l'Agència Tributària i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social tals desplaçaments.

 

VI. TRAMITACIÓ: El desplaçament haurà de comunicar-se sempre abans del seu inici.

Per a iniciar el tràmit de comunicació de desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional accedisca al següent enllaç.

Sistemes de Signatura Electrònica admesos i/o usados en la seu

 

VII. PREGUNTES FREQÜENTS:

  • Què és un «desplaçament en el marc d'una prestació de serveis transnacional»?. És el desplaçament de treballadors a Espanya que, durant un període limitat de temps, realitzen empreses establides en un altre Estat membre de la Unió Europea, o en un Estat signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, en qualsevol dels següents suposats:


 

a) El desplaçament d'un treballador per compte i sota la direcció de la seua empresa en execució d'un contracte celebrat entre la mateixa i el destinatari de la prestació de serveis, que estiga establit o que exercisca la seua activitat a Espanya.

b) El desplaçament d'un treballador a un centre de treball de la pròpia empresa o d'una altra empresa del grup del que forme part.

A l'efecte del paràgraf anterior, s'entén per grup d'empreses el format per una empresa que exerceix el control i les empreses controlades en els termes de l'article 4 de la Llei 10/1997, de 24 d'abril, sobre drets d'informació i consulta dels treballadors en les empreses i grups d'empreses de dimensió comunitària.

c) El desplaçament d'un treballador per part d'una empresa de treball temporal per a la seua posada a la disposició d'una empresa usuària que estiga establida o que exercisca la seua activitat a Espanya.

 

  • Què ha d'entendre's per «treballador desplaçat»?. És aquell treballador, qualsevol que siga la seua nacionalitat, que les citades empreses decideixen desplaçar a Espanya durant un període limitat de temps en el marc d'una prestació de serveis transnacional, sempre que existisca una relació laboral entre tals empreses i el citat treballador durant el període de desplaçament.

A aquests efectes, s'entén inclòs el treballador d'una empresa de treball temporal lloc a la disposició d'una empresa usuària en l'estranger i desplaçat temporalment per aquesta a Espanya en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

  • Quines són les condicions de treball del treballador desplaçat?. La resposta a aquesta i altres qüestions les pot trobar en el següent enllaç.
  • Sempre és obligatòria aquesta comunicació?. No existirà obligació de comunicar el desplaçament quan la seua durada no excedisca de vuit dies, amb excepció que es tracte d'una empresa de treball temporal, per a qui sempre serà obligatori.

Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb relacioneslaborales@gva.es.

VIII. NORMATIVA:

 

IX. ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Criteri Tècnic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social