Empreses de treball temporal

Empreses de treball temporal

Les Empreses de Treball Temporal (ETT) són aquelles les activitats fonamentals de les quals consistixen a posar a la disposició d'una altra empresa usuària i per un temps determinat, treballadors per ella contractats. Podran constituir-se com ETT, les persones físiques o jurídiques que pretenguen realitzar esta activitat. Per a això, i segons s'establix en la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, les persones físiques o jurídiques hauran d'obtindre autorització administrativa prèvia. Les empreses de treball temporal podran, a més, actuar com a agències de col·locació quan complisquen els requisits establits en Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació. Així mateix, podran desenvolupar activitats de formació per a la qualificació professional conforme a la normativa específica d'aplicació, així com d'assessorament i consultoria de recursos humans.

En la seua relació tant amb els treballadors com amb les empreses clients, les empreses de treball temporal hauran d'informar expressament i en cada cas si la seua actuació ho és en la condició d'ETT o en l'exercici de qualsevol altra de les activitats permeses.

Les persones físiques o jurídiques que pretenguen realitzar l'activitat constituïda d'empresa de treball temporal hauran d'obtindre autorització administrativa prèvia. L'autorització serà única, tindrà eficàcia en tot el territori nacional i es concedirà sense límit de duració.
Este procés pot ser sol·licitat per les persones físiques o jurídiques que pretenguen realitzar esta activitat.

Enllaç per a accedir al procediment: