Organismes

Portals

Avaluació plans de convivència i informes anuals

Avaluació plans de convivència i informes anuals

AVALUACIÓ

 

L'avaluació del Pla d'igualtat i convivència correspon, entre altres, al consell escolar del centre educatiu. La comissió d'igualtat i convivència del consell escolar/social del centre analitzarà la informació i realitzarà el seguiment del Pla d'igualtat i convivència.

La direcció del centre, a partir de la informació de la comissió d'igualtat i convivència del consell escolar/social, complimentarà l'informe anual sobre la igualtat convivència del centre, al llarg del mes de juliol a la plataforma corresponent per la direcció general competent en matèria d'inclusió educativa.

Cada curs escolar i com a conseqüència de l'avaluació els plans d'igualtat i convivència, així com i la priorització establida pels òrgans de decisió, s'incorporaran les propostes de millora en la programació general anual.

INFORME DE RESULTATS