Organismes

Portals

Plans d’igualtat i convivència

Plans d’igualtat i convivència

 

     El Pla d'igualtat i convivència (PIC) ha d'arreplegar el conjunt d'accions, procediments i actuacions que permeten la consecució dels valors democràtics i inclusius establerts en el Projecte educatiu del centre de què forma part.

    El Pla d'igualtat i convivència té com a objectiu primordial la promoció de la igualtat, la coeducació, el respecte a la diversitat sexual, de gènere i familiar, la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o la resolució pacífica d'aquests, parant especial atenció a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la nodiscriminació, tot atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de l'alumnat.

    Aquest Pla serà aplicable en els centres docents sostinguts amb fons públics per la Generalitat Valenciana que impartixen les ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Específica, Formació de Persones Adultes i Ensenyances de Règim Especial.