Protocols

Protocols

PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA

Índex dels protocols

 

Llegenda dels diagrames de flux dels protocols

 

Protocols

Procediments derivats de l’aplicació del Decret 195/2022 d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià  (Nou)

1. Procediment conciliat
2. Procediment ordinari per a l’aplicació de mesures davant de conductes greument perjudicials per a la convivència. Decret 195/2022

Documents disponibles

Nomenaments

Obertura procediment ordinari

Instrucció

Finalització procediment ordinari

Reclamacions davant el Consell Escolar

3. Procediments iniciats amb la vigència del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell,  sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis i que continuen en tramitació

La tramitació continuarà el seu curs i s’utilitzaran en funció de la fase, els nous models.

4. Procediments iniciats i finalitzats abans de la publicació del Decret 195/2022

Els informes corresponents continuaran disponibles en ITACA/Llistats/Expedients disciplinaris

 

Protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar 

 

 

Informació i documentació

 

Protocol per a la intervenció en autolesions i conductes de suïcidi

 

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

 

 

Informació i documentació

 

Full de notificació per a l'atenció socioeducativa i protecció de l'alumnat menor d'edat

Informació i documentació

 

Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Model d'actuació per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Tornar índex

PROTOCOLS ORDRE 62/2014, de 28 de juliol

Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

(Nova infografia)

 

Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; baralles, agressions, i/o vandalism

 

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

 

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil

Procediment d'urgència

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

Procediment ordinari

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

(Nova infografia)

Tornar índex

Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o funció

Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre escolar

Model de comunicació al Ministeri Fiscal

Protocol d’actuació per a la detecció de conductes d’abús o tràfic de drogues i altres addiccions (Nou)

Normativa

Infografia protocol de coordinació

Actuacions Educació i UPCCA

Enllaços d'interés

 

 

Tornar índex