Organismes

Portals

Protocols

Protocols

PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA

Índex dels protocols

 

Llegenda dels diagrames de flux dels protocols

 

Protocols

Procediments derivats de l’aplicació del Decret 195/2022 d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià  

Ja està disponible el mòdul de procediment ordinari de mesures d'abordatge (ITACA3-GAC)

Seguint instruccions de la Direcció General d'Inclusió Educativa, es posa a la disposició dels centres el nou mòdul de procediments ordinaris de mesures d'abordatge, ajustat al DECRET 195/2022, d'11 de novembre, del Consell, d'igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià.

A partir del dia 15 de febrer de 2023 tots els procediments ordinaris cal realitzar-los a través de la plataforma ITACA, utilitzant els diferents documents del procediment com es detalla a continuació.

A aquest mòdul s'accedeix des d'ITACA3 Gestió Acadèmica:

Procediments > Mesures d'abordatge > Procediment ordinari.

Poden consultar el manual des de l'ajuda contextual d'ITACA i des de l'enllaç següent: Manual del procediment ordinari de mesures d'abordatge

1. Procediment conciliat
2. Procediment ordinari per a l’aplicació de mesures davant de conductes greument perjudicials per a la convivència. Decret 195/2022

Documents disponibles a ITACA i a la web

La documentació generada del procediment ordinari en la plataforma ITACA i la disponible en la web; sobre el desenvolupament del procediment conciliat i la fase de reclamació davant el consell escolar, han d'estar custodiades en el centre educatiu tal com s’indica a l’article 28 del D. 195/2022.

Nomenaments

  • Nomenament  instructor/a. ITACA
  • Nomenament secretari/a davant la complexitat dels fets produïts. ITACA

Obertura procediment ordinari

Instrucció

  • Citació a l’alumne/a i pares, mares o representants legals, en cas de ser menor d’edat per a l’entrevista pels fets ocorreguts. ITACA
  • Proposta resolució. ITACA
  • Finalització del procediment ordinari amb arxivament d’actuacions. ITACA

Finalització procediment ordinari

  • Resolució de la direcció del centre. ITACA
  • Quan la mesura supose un canvi.  de centre educatiu es comunicarà a la Direcció Territorial d’Educació. ITACA

Reclamacions davant el Consell Escolar

3. Procediments iniciats amb la vigència del Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell,  sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis i que continuen en tramitació

La tramitació continuarà el seu curs i s’utilitzaran en funció de la fase, els nous models.

4. Procediments iniciats i finalitzats abans de la publicació del Decret 195/2022

Els informes corresponents continuaran disponibles en ITACA Informes

Generador d'Informes > Mesures d'abordatge > Decret 39/2008 d'expedients disciplinaris

5. Procediments iniciats, amb el Decret 195/2022 i prèviament al 15 de febrer de 2023

La tramitació continuarà el seu curs, no cal registrar-los a ITACA3 i s’utilitzaran en funció de la fase, els nous models de la web. Descàrrega arxius format .zip (Actualitzat 21/02/2023 - Afegit document 2.5)

 

Protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar 

 

 

Informació i documentació

 

Protocol per a la intervenció en autolesions i conductes de suïcidi

 

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

 

 

Informació i documentació

 

Full de notificació per a l'atenció socioeducativa i protecció de l'alumnat menor d'edat

Informació i documentació

 

Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Model d'actuació per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Tornar índex

PROTOCOLS RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023

Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes

(Nova infografia)

 

Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; baralles, agressions, i/o vandalism

 

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

 

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil

Procediment d'urgència

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

Procediment ordinari

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

(Nova infografia)

Tornar índex

Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o funció

Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre escolar

Model de comunicació al Ministeri Fiscal

Protocol d’actuació per a la detecció de conductes d’abús o tràfic de drogues i altres addiccions 

Normativa

Infografia protocol de coordinació

Actuacions Educació i UPCCA

Enllaços d'interés

 

Models de comunicació per a la participació dels agents externs  

Normativa

Infografía

 

Tornar índex