Protocols

Protocols

PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA

Índex dels protocols

 

Llegenda dels diagrames de flux dels protocols

 

Protocols

Protocol d'actuació davant situacions d'absentisme escolar 

 

 

Informació i documentació

 

Protocol per a la intervenció en autolesions i conductes de suïcidi

 

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

 

 

Informació i documentació

 

Full de notificació per a l'atenció socioeducativa i protecció de l'alumnat menor d'edat

Informació i documentació

 

Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Model d'actuació per a la detecció i l'atenció precoç de l'alumnat que puga presentar un problema de salut mental
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Tornar índex

PROTOCOLS ORDRE 62/2014, de 28 de juliol

Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

(Nova infografia)

 

Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; baralles, agressions, i/o vandalism

 

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

 

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil

Procediment d'urgència

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

Procediment ordinari

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu
Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

(Nova infografia)

Tornar índex

Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o funció

Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre escolar

Model de comunicació al Ministeri Fiscal

Procediment d'expedients disciplinaris

Actuacions front a drogodependències

Actuacions Educació i UPCCA

Enllaços d'interés

 

 

Tornar índex