Organismes

Portals

Normativa Igualtat i Convivència

Normativa Igualtat i Convivència

 

Decret d'igualtat i convivència

 

1. LLEI ORGÀNICA

LLEI ORGÀNICA 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència [BOE 05/06/2021]

LLEI ORGÀNICA 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. [BOE 06/12/2018]

LLEI ORGÀNICA 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. [BOE 23/07/2015]

 

LLEI ORGÀNICA 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. [BOE 31/03/2015] (articles 235 i 236 pels quals es modifica i actualitza l'article 510)

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes [«BOE» 71, de 23-3-2007.]

LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. [BOE 29/12/2004]

 

2. LLEI

LLEI 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència. [DOGV 24/12/2018]

LLEI  23/2018,  de  29  de  novembre,  de  la  Generalitat,  d'igualtat de les persones LGTBI. [DOGV 03/12/2018]

LLEI 9/2018, de 24 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat. [DOGV 26/04/2003]

 

LLEI 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. [DOCV 11/04/2017] 

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. [DOCV 28/11/2012]

LLEI 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'autoritat del professorat. [DOCV 10/12/2010]

 

 

LLEI 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat. [DOGV 11/04/2003]

LLEI 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes. [DOGV 04/04/2003]

 

 

 

3. DECRET

DECRET 195/2022, de 11 de novembre, del Consell d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià [DOGV 16/11/2022] 

DECRET 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià. [DOGV 07/08/2018]

DECRET 136/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual modifica el Decret 233/2004, de 22 d'octubre, pel qual es va crear l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana. [DOCV 17/09/2012]

 

DECRET 2/2008, d'11 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 233/2004, de 22 d'octubre, pel qual es va crear l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana, adaptant-lo a la nova estructura del Consell. [DOCV 15/01/2008]

DECRET 233/2004, de 22 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l'Observatori per a la Convivència Escolar en els Centres de la Comunitat Valenciana. [DOCV 27/10/2004]

 

 

 

 

4. ORDRE

ORDRE 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància i adolescència [DOCV 21/07/2021] / Enllaç al procediment

 

ORDE de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI). [DOCV 28/09/2007] (PREVI)

 

 

 

5. RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana (Nou)

 

 

RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2020, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual s'aproven les instruccions per a la participació del personal extern i dels agents comunitaris en els centres docents de titularitat de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.[DOGV 20/02/2019] (Convivència i PREVI)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la urgència, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars [DOGV 18/06/18] (Derogat) 

 

 

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana [DOGV 11/06/2018]

RESOLUCIÓ  conjunta  d'11  de  desembre  de  2017  de  la  Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport  i  de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es dicten instruccions per a la detecció i l'atenció precoç  de  l'alumnat  que  puga  presentar  un  problema  de  salut mental. [DOGV 22/12/2017]

 

 

 

 

6. INSTRUCCIÓ

INSTRUCCIÓ de 20 de març de 2024, de la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, per la qual s’establixen documents per a la participació de qualsevol agent extern en els centres docents de titularitat de la Generalitat / Model de comunicació (Nou)

Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat. [DOCV 27/12/2016] (Igualtat i PREVI)

Instrucció de 14 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política lingüística sobre l'actualització dels Plans de Convivència en els centres educatius.