Organismes

Portals

Estructura dels plans de convivència

Estructura dels plans de convivència

  • El PIC serà elaborat pels equips directius, dins del projecte educatiu del centre. La direcció del centre té la responsabilitat de redactar-lo d'acord amb les directrius emanades del consell escolar/social, en particular amb aquelles formulades per la comissió d'igualtat i convivència del consell escolar/social, assessorada per la persona coordinadora d'igualtat i convivència, i atenent les propostes realitzades pel claustre de professorat, l'associació de pares i mares d'alumnat i, en els centres d'Educació Secundària, les propostes del consell de delegats i delegades de l'alumnat. El Pla d'igualtat i convivència del centre educatiu inclourà, almenys, els aspectes següents: