Organismes

Portals

Programes finançats i cofinançats pels Fons Europeus

Programes finançats i cofinançats pels Fons Europeus

 

Unitats Acompanyament i Orientació (UAO)

Programa d'Educació Inclusiva

Curs 2023-2024

Curs 2022-2023

Programa de Benestar emocional en l'àmbit educatiu

Curs 2023-2024

Curs 2022-2023

 

Unitats Acompanyament i Orientació (UAO)

 • Descripció del programa

La Direcció General d’Inclusió Educativa ha implementat el programa d’Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO), finançat amb fons europeus i dirigit a l’alumnat  educativament vulnerable.

A la Comunitat Valenciana, les Unitats d'Acompanyament i Orientació personal i familiar, han desenvolupat el seu treball dins de les Unitats Especialitzades de l'Orientació, regulades en el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, i intervenen en diferents àmbits d'especialització: convivència i conducta, igualtat i diversitat, TEA, discapacitat intel·lectual, discapacitat motora, discapacitat sensorial, dificultats de l'aprenentatge, TDAH i altes capacitats.

Les intervencions realitzades per les UAO tenen com a finalitat evitar l'abandonament escolar prematur de l'alumnat de les etapes d’Educació Primària, Secundària obligatòria, formació professional bàsica, i cicles formatius de grau mitja i batxillerat que pateix majors vulnerabilitat, promoure’n l’aprenentatge i l’èxit escolar, col·laborar en el disseny i implementació de mesures per a la inclusió i garantir-li l'accés, la participació i l'aprenentatge de l’alumnat beneficiari del programa.

El programa té previst desenvolupar-se durant els cursos 2021-2022,2022-2023 i 2023-2024.

 • Normativa

  • Resolució de creació de llocs de treball - 22 llocs TF Educación Social
  • Acord de 7 de juny de 2023 de la Conferència Sectorial d'Educació pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinats al programa d'unitats d'acompanyament i orientació personal i familiar de l'alumnat educativament vulnerable.
  • Resolució de 10 de setembre de 2021, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021, pel qual s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per Comunitats Autònomes destinats al Programa d'unitats d'acompanyament i orientació personal i familiar de l'alumnat educativament vulnerable,  en els serveis educatius o psicopedagògics situats en zones/sectors escolars i centres rurals agrupats, en l'exercici pressupostari 2021, en el marc del component 21 "Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0-3 anys" del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
  • Resolució de 21 de juliol de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es publica l' Acord de la Conferència Sectorial d' Educació de 23 de juny de 2022, pel qual s' aprova la proposta de distribució territorial dels crèdits destinats al Programa d' unitats d' acompanyament i orientació personal i familiar de l' alumnat educativament vulnerable,  en els serveis educatius o psicopedagògics situats en zones/sectors escolars i centres rurals agrupats, en l'exercici pressupostari 2022, en el marc del component 21 «Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0-3 anys» del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
  • RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d'orientació.
  • Resolució del Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional per la que s'ordena la creació de les Unitats d'Acompanyament d' Orientació.